hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 2041/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 2041/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Quyết định 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4 5 2012 về việc phê phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố tới 5 2015, định hướng tới 5 2020".

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
Số: 2041/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 5 2012

 QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
TẠI CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới 5 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí nhà nước về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng sáu 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới công đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng bảy 5 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới 5 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 5 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 5 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU, Hội nghị lần trang bị năm của Thành ủy khóa IX;

Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 5 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê phê duyệt “quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tới 5 2020 và tầm nhìn tới 5 2025”;

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 5 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố công đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 5 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh công đoạn 2010 - 2020;

Xét Tờ trình số 360/TTr-SNN-PTNT ngày 12 tháng 3 5 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tới 5 2015 và định hướng tới 5 2020”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Nay phê phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tới 5 2015, định hướng tới 5 2020”.

Điều hai.

- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện Đề án theo quyết định phê phê duyệt này; giao hội nghiên cứu yêu cầu giải pháp, chính sách dạy các nghề dùng cho sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn nhằm nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dùng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Ủy ban nhân dân huyện: xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; phối hợp, huy động các cơ sở đào tạo trên địa bàn có đủ điều kiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo chính sách của Đề án này; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của huyện có chuyên mục tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

- Hàng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện và Sở, ngành liên quan cân đối, yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, dự toán chi ngân sách bảo đảm tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố công đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2020.

Điều 3. Các chính sách quy định trong Đề án này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả và biến động kinh tế - xã hội hàng 5 và từng thời kỳ, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký.

Điều năm. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, cơ quan đoàn thể thành phố, các trường dạy nghề, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Trí 

ĐỀ ÁN
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TẠI CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 5 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết:Thành phố Hồ Chí Minh là 1 trung tâm kinh tế lớn, 1 đô thị đặc thù, có vùng nông thôn ngoại thành với quy mô đất đai và nguồn lực xấp xỉ 1 tỉnh trung bình của cả nước. Để đồng hành với sự phát triển của khu vực nội thành, mục tiêu của Thành phố là cố gắng phát triển khu vực ngoại thành, phát triển nông nghiệp Thành phố theo định hướng nông nghiệp đô thị, trong đó có 1 yêu cầu đặc thù quan trọng là phải nâng cao tỉ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề.

Chính vì lẽ trên, ngay sau khi Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới 5 2020” được ban hành, Thành ủy đã có Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/TU về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công đoạn 2011 - 2015 ngày 16 tháng 3 5 2011); trong đó công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (nói riêng) đã được Ủy ban nhân dân Thành phố cụ thể hóa tại Kế hoạch số 1352/KH-UBND ngày 28 tháng 3 5 2011 về triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về dạy nghề cho lao động nông thôn tới 5 2020.

Mặt khác, trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới cùng công nghiệp hóa và đô thị hóa như hiện tại, đất canh tác của nông dân, lao động nông nghiệp giảm dần; dẫn tới tình trạng mất cân đối về cung, cầu lao động giữa nông thôn và thành thị. Vấn đề việc làm và thu nhập đang là mối quan tâm hàng đầu của mọi cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, vấn đề cần làm ngay trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới là giao hội chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Nông thôn thành phố có trên một,hai triệu nhân khẩu, trong đó số hộ làm việc trực tiếp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 32.161 hộ. Để trở thành thành phố công nghiệp, hiện đại thì số lao động làm nông nghiệp còn lại phải chuyển sang ngành nghề khác, phi nông nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp hướng tới nền nông nghiệp đô thị bền vững, xây dựng nông thôn mới theo tiến trình phát triển của thành phố, vì sự phát triển tiến lên giàu có của nông dân, Thành phố quyết tâm phải tiến hành đào tạo chuyển nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nâng cao trình độ cho nông dân còn tiếp tục làm nông nghiệp. Hàng 5, cần phải giao hội đào tạo chuyển nghề cho lao động nông thôn từ sáu - 8 ngàn người và đào tạo từ năm - sáu ngàn nông dân tiếp tục làm nông nghiệp.

2. Cơ sở pháp lý thực hiện Đề án:

- Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí nhà nước về nông thôn mới;

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới 5 2020”;

- Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng bảy 5 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới 5 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng sáu 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Chương trình mục tiêu nhà nước về xây dựng nông thôn mới 2010 - 2020;

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng bảy 5 2011, Hội nghị lần trang bị năm Thành ủy khóa IX, trong đó nêu chỉ tiêu cố gắng hoàn thành sớm chương trình xây dựng nông thôn mới tại 58/58 xã công đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 5 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tới 5 2020 và tầm nhìn tới 5 2025;

- Quyết định số 5765/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 5 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê phê duyệt quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - huyện Cần Giờ tới 5 2020, tầm nhìn tới 5 2025;

- Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 5 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố công đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 5 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh công đoạn 2010 - 2020;

- Kế hoạch số 1352/KH-UBND ngày 28 tháng 3 5 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về dạy nghề cho lao động nông thôn tới 5 2020;

- Văn bản số 4006/UBND-VX ngày 13 tháng 8 5 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn;

- Văn bản số 5247/UBND-VX ngày 21 tháng 10 5 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download