hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 3024/2012/QĐ-CT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 3024/2012/QĐ-CT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển chọn lao động theo chính sách sử dụng con em tỉnh Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 3024/2012/QĐ-CT điều chỉnh chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động theo chính sách sử dụng con em tỉnh Quảng Bình tốt nghiệp đại học công đoạn 2012 - 2015.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------------------
Số: 3024/QĐ-CT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Quảng Bình, ngày 05  tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG THEO CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM TỈNH QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng bảy 5 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học công đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học công đoạn 2012 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1366 /SNV-CCVC ngày 04/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động tại Điều một Quyết định số 2925/QĐ-CT ngày 27/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh ở 1 số nội dung sau (có nội dung đính kèm).

Điều hai. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh QB, Báo Quảng Bình; (để
- Đài Phát thanh - Truyền hình QB; thông báo)
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 
Nguyễn Hữu Hoài

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download