hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn yêu cầu cấp giấy phép nhập cảng phát hành phẩm không kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế 1 số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 5 2010 sau:

Mẫu số 16

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
-------------------

Số: ......./........ (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. 5 ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM
KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông .................

- Tên công ty, cá nhân yêu cầu cấp giấy phép ............................................

- Trụ sở (địa chỉ): .................................................. Số điện thoại .................

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phát hành phẩm nước ngoài, ........................
.................................................................... (ghi tên công ty, cá nhân) yêu cầu được cấp giấy phép nhập cảng phát hành phẩm, gồm:

1. Tổng số tên phát hành phẩm: ………………………………………....

2. Tổng số bản: ………………………………………………………….

3. Tổng số băng, đĩa, cassette: …………………………………………..

4. Từ nước (xuất xứ): ……………………...........………………………

5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..

6. Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………….

Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục phát hành phẩm nhập cảng.

Tổ chức/cá nhân ……… xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xuất bản 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

Đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ................. xem xét, cấp giấy phép./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu giả dụ là tổ chức)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download