hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 172/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 172/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Thông tư số 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan. 

BỘ TÀI CHÍNH
--------------------- 

Số: 172/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
lệ phí trong lĩnh vực hải quan
----------------------

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định yếu tố 1 số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn thuần hóa 258 thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ, ngành.

Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan như sau:

Điều một. Đối tượng nộp lệ phí

Đối tượng nộp lệ phí trong lĩnh vực hải quan là các công ty, cá nhân có hành lý, hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng, quá cảnh; dụng cụ chuyên chở xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được cơ quan hải quan thực hiện các công việc về hải quan có thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều hai. Các trường hợp không thu lệ phí hải quan

1. Hàng giúp đỡ nhân đạo, giúp đỡ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan Nhà nước, công ty chính trị, công ty chính trị - xã hội, công ty xã hội, công ty xã hội - nghề nghiệp, công ty vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của công ty, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan. Khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ phải nộp lệ phí hải quan;

3. Hàng xuất khẩu, nhập cảng tại chỗ (kể cả hàng hóa bàn bạc giữa doanh nghiệp chế xuất với nội địa và giữa doanh nghiệp chế xuất với nhau).

Điều 3. Mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng

1. Mức thu: Mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Lệ phí trong lĩnh vực hải quan là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

2.một. Cơ quan hải quan trực tiếp công ty thu lệ phí hải quan phải kê khai và nộp toàn bộ các khoản thu từ lệ phí hải quan vào tài khoản “tạm giữ tiền lệ phí” tại Kho bạc Nhà nước nơi thu để Kho bạc Nhà nước theo dõi, thực hiện kiểm soát chi.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download