hoặc
Tài liệu học tập Công văn 34/2013/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 34/2013/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Thủ tục nhập khẩu sản phẩm thực phẩm chức năng

Công văn 34/2013/GSQL-GQ1 về thủ tục nhập cảng sản phẩm thực phẩm chức năng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
------------
Số: 34/GSQL-GQ1
V/v: Thủ tục nhập cảng sản phẩm thực
phẩm chức năng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hoàng Hương.
(Đ/c NV 06, khu Đô thị mới, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 160/CV-HH/2012 ngày 03/01/2013 của Công ty TNHH Hoàng Hương yêu cầu hướng dẫn thủ tục hải quan nhập cảng bán thành phẩm là thực phẩm chức năng viên nang mềm, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

- Về chính sách mặt hàng: căn cứ quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa của nước ngoài thì mặt hàng nêu trên thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Để biết thêm yếu tố, Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để được hướng dẫn cụ thể.

- Về thụ tục hải quan: yêu cầu Công ty nghiên cứu các quy định tại Thông tư số194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng thương mại. Để biết thêm yếu tố, Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa dự định sẽ nhập cảng để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download