hoặc
Tài liệu học tập Mẫu biên bản họp gia đình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu biên bản họp gia đình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Biên bản họp gia đình về việc phân chia phần đất hương hỏa gia đình để lại mà không có di chúc cụ thể cho các thành viên trong gia đình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*------

Địa danh, ngày …. tháng …. 5 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( Về việc: Phân chia phần đất hương hỏa gia đình)

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ 5 ___ tại nhà Ông/bà ……………….…………là (con trưởng):

Địac hỉ tại: Thôn/bản/tổ ……………xã/phường ………….., huyện/quận…..……, tỉnh/thành phố……... Gia đình Chúng tôi tiến hành gặp mặt các con trai, con gái của Cụ Ông …….(tức cụ) và cụ Bà ….. (tức cụ …..) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Ông ………...........................…… – Là con trai trưởng (đã mất), Ông ………….. là con trai cả đại diện;

2. Ông ……….....................….….…;

3. Bà ……………........................….;

4. Bà ……….....................……....…;

5. Ông ……………......................….;

Nội dung cuộc họp:

Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ………. và cụ Bà ………… (tức cụ ……) mất để lại không có di chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai và con gái).

Tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý để lại cho Ông….…diện tích là….. m2. Phần đất này đã chuyển nhượng cho Ông ………… và vợ là bà ………… và hầu hết các thành viên trong gia đình đã đồng ý và không tranh chấp.

Phần đất còn lại là: ………. m2 hầu hết các thành viên trong gia đình hợp nhất phân chia như sau:

+ Tất cả các thành viên trong gia đình hợp nhất để Ông ………… đứng tên làm đại diện chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất số ……… do UBND huyện …….. cấp ngày …. tháng ….. 5 20…...

+ 100 m2 được dùng làm từ đường dòng họ, không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

+ Số diện tích đất còn lại thuộc sở hữu chung của 9 người con, dùng vào mục đích ở và thờ cúng tổ tiên, không được bán (Nếu bán phải có sự đồng ý của hầu hết sáu người con, tiền bán được phải được chia đều cho sáu người con theo danh sách trên).

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100%

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 07 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên                                                                                  Các thành viên
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

                                        ……………….                                                                                      …………….……

 

                                      …………………                                                                                     ……………..……

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG ..............

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download