hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định về cấp giấy phép lái xe số 87/2014/TT-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định về cấp giấy phép lái xe số 87/2014/TT-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Quy định về cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư quy định về cấp giấy phép lái xe số 87/2014/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận chuyển ban hành ngày 31/12/2014. Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng bộ giao thông vận chuyển quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Quy định về cấp giấy phép lái xe

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 87/2014/TT-BGTVT  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 5 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 46/2012/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Nghị định số ngày 20 tháng 12 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Điều một. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 54 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ như sau:

“3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng nguyên liệu PET. đối với các đối tượng sau:

a) Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;

b) Người có giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 03 (ba) tháng”.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 5 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận chuyển các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download