hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 500/2013/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 500/2013/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Long An, tỉnh Quảng Trị

Quyết định 500/2013/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ nhà nước hỗ trợ tỉnh Long An, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH LONG AN, QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật công ty Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 476/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 5 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 778/BNN-TY ngày 07 tháng 3 5 2013, số 779/BNN-TY ngày 07 tháng 3 5 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 3288/BTC-TCDT ngày 14 tháng 3 5 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ nhà nước để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh. Cụ thể:

- Tỉnh Long An: bảy.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Quảng Trị: 8.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download