hoặc
Tài liệu học tập Công văn 6983/2013/BTC-QLG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 6983/2013/BTC-QLG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 6983/2013/BTC-QLG về điều hành buôn bán xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 6983/BTC-QLG
V/v điều hành buôn bán xăng dầu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Các doanh nghiệp buôn bán xăng dầu đầu mối

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về buôn bán xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;

Căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp buôn bán xăng dầu đầu mối; sau khi hợp nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế du nhập, mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 30/4/2013 tới ngày 29/5/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

1. Xăng RON 92

23.330

23.729

- 399

2. Điêzen 0,05 S

21.250

21.652

- 402

3. Dầu hỏa

21.300

21.590

- 290

4. Dầu madút

18.450

18.606

- 156

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành theo tính toán như trên, Liên Bộ Tài chính - Công Thương hợp nhất chỉ đạo điều hành buôn bán xăng dầu như sau:

1. Không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

2. Cho phép các doanh nghiệp buôn bán xăng dầu mối lái được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:

Xăng sử dụng 400 đồng/lít;

Dầu hỏa sử dụng 290 đồng/lít;

Dầu điêzen sử dụng 400 đồng/lít;

Dầu madut sử dụng 160 đồng/kg.

3. Về thời điểm thực hiện:

Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng sáu 5 2013.

Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp buôn bán xăng dầu mối lái báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính - Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),
- Vụ TTTN (BCT);
- Các doanh nghiệp buôn bán xăng dầu đầu mối;
- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST (BTC);
- Lưu: VT, QLG (30).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download