hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2015 trường THCS Yên Phương, Vĩnh Phúc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2015 trường THCS Yên Phương, Vĩnh Phúc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 8,Đề kiểm tra chất lượng Tiếng Anh học kì 2 lớp 8 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 8 5 2015 trường THCS Yên Phương, Vĩnh Phúc có đáp án là tài liệu ôn tập cuối 5 môn Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8 muốn củng cố và nâng cao kiến thức Tiếng Anh được học trên lớp.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 8 5 2015

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

TRƯỜNG THCS YÊN PHƯƠNG

––––––––––––

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

Năm học: 2014 – 2015

Môn: Tiếng Anh 8

(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề)

I. Nghe dự báo thời tiết về 1 số thành phố sau đó chọn đáp án hoặc hoàn thành câu.

1. What is the weather like in Tokyo?

A. dry and windy      B. dry and col          C. cold                   D. dry

2. The temperature of London is from minus………to……….

A. năm / 10                  B. 3 / bảy                   C 3 / 10                  D. bảy / 12

3. Bangkok will be warm and………………..

A. cool                   B. sunny                  C. dry                     D. fine

4. ………………..is going to have a windy and cloudy day.

A. Sydney              B. Tokyo                  C. Ha Noi                D. New York

5. Paris will be cool and dry, with a …………of 10 degrees and a ………….of 16 degrees.

II. Chọn từ (A hoặc B, C, D) có cách phát âm khác với các từ còn lại.

6. A. Ambulance    B. Address                C. Blanket              D. Flat

7. A. Minute          B. Promise                 C. Live                   D. Bright

8. A. Study           B. Much                     C. Century              D. Button

9. A. Church         B. Return                    C. Burn                  D. Hurry

10. A. Reused       B. Returned                C. Mashed             D. Cleaned

III. Chọn đáp án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

11. I am excited ……………………in the trip around the capital.

A. join                  B. to join                     C. joined                 D. joins

12. Do you mind ……………………….. the window ?

A. open               B. opened                    C. opening              D. to open

13. Sydney is famous for its…………………………………

A. Statue of Liberty                                B. Eiffel tower
C. Big Ben Clock                                   D. Opera House

14. The police wanted to know ………………………. happened to those cars.

A. what               B. who                       C. when                   D. which

15. Lan is very ……………….… of ancient pottery.

A. keen              B. interested               C. fond                    D. like

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 8 5 2015

I: một,năm đ (0,3đ/ một câu). Phần nghe ở bài 12. A vacation abroad (tiết 76)

1. A            2. B             3. C              4. D                5. low / high

II: một,năm đ (0,3đ/ một câu)

6. B           bảy. D              8. C              9. D                10. C

III: 2đ (0,25đ/ một câu)

11. B        12. C             13. D            14. A               15. C

16. B        17. A             18. B

IV: 1đ (0,25 đ/ một câu)

19. A        20. D             21. C             22. A

V: 1đ (0,25 đ/ một câu)

23. A       24. B             25. A             26. C

VI: một,năm đ (0,3đ/ một câu)

27. A       28. D             29. C            30. D                31. C

VII: một,năm đ (0,3đ/ một câu)

32. A party will be held (by my sister) next Sunday.

33. Do you mind if I close the windows?

34. I aksed her if/ whether she enjoyed her English class.

35. A color television was invented by Blair in 1928.

36. I enjoy playing soccer.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download