hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1193/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1193/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 1193/QĐ-UBND do UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 11 tháng 03 5 2013 về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------------

Số:1193/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 5 2013

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét yêu cầu của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2003/TTr-LĐTBXH ngày 07 tháng 02 5 2013; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 1530/TTr-KSTTHC ngày 06 tháng 03 5 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Công bố kèm theo Quyết định này bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                

 CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Hoàng Quân 

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 11 tháng 03 5 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

STT Mã số hồ sơ TTHC
Tên thủ tục hành chính
1 T-HCM-101348-TT Thủ tục giám định đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
2 T-HCM-101398-TT Thủ tục xác nhận đơn yêu cầu được miễn học phí và tiền cơ sở vật chất
3 T-HCM-101422-TT Thủ tục xác nhận gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
4 T-HCM-101345-TT Thủ tục gia hạn nợ xóa đói giảm nghèo
5 T-HCM-101361-TT Thủ tục xác nhận hộ nghèo vay vốn
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download