hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký lại việc tử, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký lại việc tử có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,

Thủ tục đăng ký lại việc tử như sau:

1) Trình tự thực hiện:

- Thân nhân, người giám hộ của người chết tới tại Ủy ban nhân dân cấp xã đã đăng ký khai tử trước đây nộp hồ sơ, giấy tờ đăng ký lại việc tử và khai tờ khai theo mẫu.

- Sau khi kiểm tra đã toàn bộ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và bản chính giấy chứng tử (đăng ký lại).

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đăng ký lại việc tử một bản chính giấy chứng tử (đăng ký lại). Bản sao giấy chứng tử (đăng ký lại) được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trong trường hợp đương sự chưa có đủ giấy tờ hợp lệ hoặc cần phải xác minh thêm cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hứa giải quyết và trả kết quả cho người đi đăng ký lại việc tử.

- Nhận kết quả tại (bộ phận 1 cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.

2) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Người có yêu cầu đăng ký lại việc tử mà không có điều kiện trực tiếp tới cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng nhận hợp lệ.

- Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

- ;

- Các giấy tờ chứng minh việc tử là đúng;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng tử cũ (nếu có);

- Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết:

- 01 ngày làm việc (trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá năm ngày làm việc).

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân.

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng tử (đăng ký lại).

8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Xuất trình:

+ Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu gia đình.

+ Các giấy tờ cần thiết khác để chứng minh sự kiện hộ tịch được đăng ký lại là đúng sự thật.

9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện 1 số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp.

Kích vào nút Tải về để xem căn cứ pháp lý này

Có thể tham khảo thêm mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử sau:

Tờ khai đăng ký lại việc khai tử được sử dụng trong trường hợp việc tử đã được đăng ký trước đây nhưng Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được,...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ

Kính gửi: (1) .........................................................................................................................................

Họ và tên người khai:

Nơi thường trú/tạm trú: (2).....................................................................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)............................................................................................

Quan hệ với người đã chết:...................................................................................................................

Đề nghị (1) ......................... đăng ký lại việc tử cho người có tên dưới đây:................................

Họ và tên:.................................................................... Giới tính:...........................................................

Ngày, tháng, 5 sinh:..........................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................................ Quốc tịch:.......................................................

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: (2).....................................................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).............................................................................................

Đã chết vào lúc: ........................... giờ........................... phút, ngày .... tháng .... 5 ........

Nơi chết: (4)............................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:..................................................................................................................................

Số Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử (5)....................................................................................

do ........................................................ cấp ngày ... tháng .... 5 ....

Đã đăng ký khai tử tại (6):......................................................................................................................

ngày.................................... tháng ....................................... 5 .........................................................

Theo Giấy chứng tử số: (7)…………………………….. Quyển số: (7)…………………………...................

Lý do đăng ký lại:..................................................................................................................................

Tôi cam đoan các nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ...................................., ngày ... tháng ... 5 .... 

                                 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

............................................. 

Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc tử.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; giả dụ không có nơi đăng ký thường trú thì gạch 2 từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký trợ thời trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; giả dụ ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Phải ghi rõ địa điểm chết (bệnh viện, trạm y tế, nhà riêng…); xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố.

(5) Nếu ghi số Giấy báo tử thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế giấy báo tử”, giả dụ ghi số “Giấy tờ thay thế giấy báo tử” thì gạch cụm từ “Giấy báo tử” và ghi rõ tên và số của giấy tờ thay thế.

(6) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(8) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai tử nhưng không còn lưu được Sổ đăng ký khai tử (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không có bản sao Giấy chứng tử được cấp hợp lệ trước đây).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download