hoặc
Tài liệu học tập Công văn hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến số 1673/BHXH-CSYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến số 1673/BHXH-CSYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Xác định trần đa tuyến đến năm 2015

Công văn 1673/BHXH-CSYT 5 2015 Hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 08 tháng 05 5 2015.

Xác định trần đa tuyến tới 5 2015

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 1673/BHXH-CSYT
V/v: hướng dẫn xác định, phân bổ,
thanh quyết toán chi phí đa tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 5 2015

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
                             - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
                              - Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
                               - Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Để hợp nhất việc xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đối với các trường hợp được chuyển tới điều trị tại cơ sở KCB (chi phí đa tuyến) theo quy định tại ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 2990/BYT-BH ngày 07/5/2015, của Bộ Tài chính tại Công văn số 4219/BTC-HCSN ngày 01/4/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện như sau:

1. Tổng mức thanh toán đa tuyến tới (trần đa tuyến đến) là mức thanh toán trong 5 tài chính đối với chi phí KCB BHYT đa tuyến tới (tính cả chi phí vận chuyển) trong 5 đó, bao gồm:

- Chi phí của người bệnh không đăng ký KCB ban đầu, được chuyển tới hoặc tự tới điều trị tại cơ sở y tế;

- Chi phí của người bệnh đăng ký KCB ban đầu và điều trị tại cơ sở y tế nhưng thẻ BHYT do BHXH tỉnh khác phát hành.
Trần đa tuyến tới không bao gồm:

- Chi phí của người bệnh có thẻ BHYT thuộc đối tượng lực lượng vũ trang mang mã đối tượng QN, CA;

- Chi phí của người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế xã, y tế cơ quan tương đương tuyến xã tới KCB tại cơ sở y tế ký hiệp đồng để công ty KCB tại trạm y tế xã, y tế cơ quan đó.

2. Căn cứ hình thức công ty KCB và quy mô hoạt động của cơ sở y tế, cơ quan BHXH và cơ sở y tế hợp nhất xác định trần đa tuyến tới điều trị nội trú và KCB ngoại trú theo từng chuyên khoa hoặc liên chuyên khoa hoặc trần chung tại cơ sở y tế và ghi vào hiệp đồng KCB BHYT.

Đối với cơ sở y tế xác định trần đa tuyến tới theo chuyên khoa hoặc liên chuyên khoa: toàn bộ chi phí của đợt điều trị được quyết toán theo trần đa tuyến tới tại chuyên khoa điều trị bệnh chính, căn cứ vào mã bệnh (ICD) đầu tiên trong cột chẩn đoán.

3. Trần đa tuyến tới bằng mức chi phí bình quân thực tế theo khuôn khổ quyền lợi được hưởng của 1 đợt điều trị nội trú và 1 lượt KCB ngoại trú của các trường hợp chuyển tới 5 trước nhân (x) với số lượt bệnh nhân tới KCB trong 5 và nhân (x) với hệ số k, trong đó:

- Mức chi phí bình quân 1 lần điều trị bằng tổng chi phí KCB BHYT theo khuôn khổ quyền lợi được hưởng 5 trước đã được giám định chia cho số lượt KCB 5 trước.

- Tổng chi phí KCB BHYT bao gồm: chi phí do cơ quan BHXH thanh toán và phần chi phí do người bệnh chi trả theo quy định.

- Hệ số k là chỉ số giá của từng nhóm thuốc và dịch vụ y tế 5 trước ngay lập tức kề theo công bố của Tổng cục Thống kê, do BHXH Việt Nam thông báo cho BHXH các tỉnh hằng 5, Năm 2015, hệ số k được áp dụng là một,0273 đối với nhóm thuốc và một,0598 đối với dịch vụ y tế.

4. Cơ quan BHXH thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đa tuyến tới theo quy định tại Điểm b, Khoản hai, Điều 17 Quy định về công ty thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH. Cuối 5 cơ quan BHXH thực hiện bù trừ thanh toán đa tuyến tới giữa các quý trong 5, bù trừ giữa các khoa, liên chuyên khoa; không bù trừ giữa trần thanh toán đa tuyến tới của bệnh nhân ngoại trú và nội trú.

5. Phân bổ và thông báo thanh toán đa tuyến đến

a) Chi phí đa tuyến thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là chi phí thanh toán đa tuyến tới đã quyết toán. Hằng quý, giả dụ cơ sở y tế chỉ vượt trần đa tuyến tới, BHXH tỉnh nơi bệnh nhân tới tạm bợ thông báo đa tuyến theo chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã giám định để đưa vào quyết toán, thực hiện điều chỉnh 1 lần vào cuối 5 sau khi phân bổ chi phí đa tuyến tới.

b) Phân bổ chi phí đa tuyến tới được thực hiện lần lượt theo thứ tự các quý vượt trần lũy kế trong 5. Chi phí đa tuyến tới của từng người bệnh bằng tỷ lệ phân bổ đa tuyến nhân (x) với phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được giám định đưa vào quyết toán.

Tỷ lệ phân bổ đa tuyến bằng chi phí đã ưng ý thanh toán chia (:) cho tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được giám định.

Đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, giả dụ có khó khăn, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Bộ Y tế; (để b/c)
  • Bộ Tài chính; (để b/c)
  • Tổng Giám đốc; (để b/c)
  • Các PTGĐ;
  • Các Ban: TCKT, DVT, 
  • KTNB, KHĐT, KT, CNTT;
  • Lưu: VT, CSYT (5 bản)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Minh Thảo

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download