hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 124/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 124/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần đồ vật VIII 5 2010. 

BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

Số: 124/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 24 tháng 08 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội
Thi đua toàn quốc lần đồ vật VIII 5 2010
-------------------------------

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng sáu 5 2003 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội và thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần đồ vật VIII;

Để quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần đồ vật VIII 5 2010 đúng quy định, Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần đồ vật VIII 5 2010 như sau:

Điều một. Quy định chung

1. Thông tư này quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần đồ vật VIII 5 2010.

2. Kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần đồ vật VIII do ngân sách Nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

3. Cơ quan, doanh nghiệp tổ chức, dùng cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần đồ vật VIII có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, đúng chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và theo các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Điều hai. Nội dung chi

1. Chi thuê trang thiết bị, trang trí, địa điểm tổ chức Đại hội.

2. Chi mua tư liệu; thu thập tài liệu; mua 1 số trang thiết bị phục vụ; viết, in báo cáo, văn kiện, kỷ yếu Đại hội, cuốn sách về các tấm gương điển hình tiên tiến, anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc từ 5 2006 - 2010; triển lãm bằng hình ảnh tại khu vực diễn ra Đại hội.

3. Chi giao diện, in giấy mời, làm thẻ cho nhân viên dùng cho, phóng viên báo chí, xe ô tô dùng cho Đại hội.

4. Chi xây dựng phần mềm quản lý, đánh giá thành phần đại biểu, phân bổ đại biểu, xếp đặt chỗ ngồi trong Đại hội.

5. Chi làm huy hiệu đại biểu, Ban tổ chức, khách mời; làm quà tặng cho Đại hội.

6. Chi tuyên truyền: Họp báo trước, trong và sau Đại hội; thiết lập và hoạt động của Trung tâm báo chí dùng cho Đại hội; thi viết về nhân tố mới, các gương điển hình tiến tiến; xây dựng phim tư liệu cho Đại hội; tổ chức giao lưu các điển hình tiên tiến tại Đại hội; in panô, áp phích, logo, phù hiệu, quay phim, chụp ảnh, băng cờ, khẩu hiệu, in ấn tài liệu tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền trên các công cụ thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí…).

7. Chi thuê ô tô dùng cho Đại hội.

8. Chi tiền đi lại, ăn nghỉ, thuê phiên dịch cho đại biểu nước ngoài, Việt kiều yêu nước về dự Đại hội.

9. Chi dùng cho ăn, nghỉ cho đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội, trước ngày khai mạc 1 ngày và sau ngày bế mạc 1 ngày.

10. Chi dùng cho hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội.

11. Chi cho công tác bảo đảm an ninh, thứ tự, vệ sinh, y tế và phục vụ; chi hỗ trợ thuê quần áo đồng phục cho các tình nguyện viên và sỹ quan liên lạc tham gia dùng cho Đại hội.

12. Chi các hoạt động văn hoá nghệ thuật diễn ra trong Đại hội và đêm dạ hội chào mừng thành công Đại hội.

13. Chi văn phòng phẩm, chụp ảnh kỷ niệm cho đại biểu, thông tin, liên lạc.

14. Các khoản chi khác trực tiếp dùng cho các hoạt động Đại hội.

Điều 3. Một số mức chi cụ thể

1. Chế độ ăn uống, giải khát:

a) Đối với đại biểu trong nước:

- Đại biểu và khách mời của Đại hội ăn nghỉ tụ hội được áp dụng mức tiền ăn 200.000 đồng/người/ngày cho thời gian diễn ra Đại hội và trước, sau Đại hội một ngày. Đối với các ngày có tổ chức bữa ăn trưa tụ hội tại Hội trường thì áp dụng mức chi tiền ăn là 100.000 đồng/người/ngày

- Đối với đại biểu không đăng ký ăn nghỉ tụ hội tại Đại hội được chi tiền ăn 200.000 đồng/người/ngày cho thời gian thực tế tham gia. Đối với các ngày có tổ chức bữa ăn trưa tụ hội tại Hội trường cho hầu hết đại biểu tham gia thì áp dụng mức chi tiền ăn là 100.000 đồng/người/ngày.

b) Đối với các bữa ăn tụ hội tại Hội trường trong các ngày diễn ra Đại hội: Chi bù chênh lệch tiền ăn cho các đại biểu 100.000 đồng/người/ngày.

c) Đối với đại biểu người nước ngoài, Việt kiều: Chi tiền ăn mức tối đa 400.000 đồng/người/ngày.

d) Tiền nước uống, hoa quả giữa giờ: 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian diễn ra Đại hội. Riêng tiền nước uống các cuộc họp Ban Tổ chức, họp các Tiểu ban thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp sự nghiệp công lập.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download