hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng gửi giữ tài sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng gửi giữ tài sản có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu Hợp đồng gởi giữ tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------- 

HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG HOÁ

Hợp đồng số …./HĐ…. 

Hôm nay, ngày … tháng … 5 ….

Tại:………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên gởi tài sản (Sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ hàng: ………………………………… Ngày sinh: ……………………………….

Số CMND: ………………………Cấp ngày ……………………… Tại: …………………

Điện thoại: …………………………….                Email: …………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………..

Bên giữ tài sản (Sau đây gọi là Bên B)

Tên thủ kho bãi: ………………………………… Ngày sinh: ……………………………

Số CMND: ………………………Cấp ngày ……………………… Tại: …………………

Điện thoại: …………………………….                Email: …………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………..

Hai bên sau khi bàn bạc đã hợp nhất nội dung hợp đồng gởi giữ tài sản như sau:

Điều 1: Đối tượng gởi, giữ:

-      Tên tài sản, hàng hóa: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

-      Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gởi giữ:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

-      Giá cả (theo qui định của Nhà nước, giả dụ không có thì hai bên tự thỏa thuận).

+ Loại hàng trang bị nhất:………… đồng /tháng

+ Loại hàng trang bị 2 ………….. đồng /tháng

+ Loại hàng trang bị ba: ……………………..………………………………………………

+ Loại hàng trang bị tư:  …………………………………………………………………….

Phương thức thanh toán (trả bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản)

Thời hạn thanh toán:

Lần 1: ……………………………………………………………………………………….

Lần 2: ……………………………………………………………………………………….

Lần 3: ……………………………………………………………………………………….

Số tiền còn lại là: …………………………………………………………………………...

Được thanh toán khi: ……………………………………………………………………….

ĐIỀU 3.  NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

-      Thông báo các đặc tính của vật gởi, giả dụ cần thiết:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

-      Trả thù lao khi lấy lại vật gửi

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

-      Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản đã gởi.

-      Chịu phạt ….% do chậm nhận lại tài sản đã gởi vào kho theo quy định của hợp đồng.

ĐIỀU 4 NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

-      Bảo quản chu đáo vật gởi giữ, không được sử dụng vật trong thời gian bảo quản.

-      Chịu trách nhiệm rủi ro đối với vật gởi giữ, trừ các trường hợp bất khả kháng.

-      Bồi thường thiệt hại giả dụ để xảy ra mất mát, hư hỏng vật gởi giữ

ĐIỀU năm. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

-      Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, giả dụ có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở đàm phán, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

-      Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

ĐIỀU sáu. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tới ngày ….

Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

Đại diện Bên A                                                       (Ký, ghi rõ họ, tên

Đại diện Bên B
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download