hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 17/2013/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 17/2013/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thông tư 17/2013/TT-BTC sửa đổi Khoản một Điều sáu Thông tư 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 17/2013/TT-BTC

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 5 2013

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI KHOẢN một ĐIỀU sáu THÔNG TƯ SỐ 10/2011/TT-BTC NGÀY 26/01/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thực hiện Công văn số 7092/VPCP-KTTH ngày 11/9/2012 của Văn phòng Chính phủ về chế độ lương thuởng của Ban quản lý đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Sau khi hợp nhất với Bộ Nội vụ (Công văn số 4304/BNV-TL ngày 27/11/2012), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4421/LĐTBXH-LĐTL ngày 28/11/2012), Bộ Xây dựng (Công văn số 2071/BXD-KHTC ngày 22/11/2012), Bộ Giao thông chuyên chở (Công văn số 9948/BGTVT-TCCB ngày 20/11/2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 5704/BNN-TC ngày 22/11/2012).

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Đầu tư,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Khoản một Điều sáu Thông tư số 10 /2011/ TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước như sau:

Điều một. Sửa đổi Khoản một Điều sáu như sau:

1. Chi tiền lương:

1.một. Chi lương ngạch, bậc theo quỹ lương được giao; lương hiệp đồng dài hạn đối với các cá nhân được hưởng lương từ dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền và quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ lương thuởng.

1.hai. Trường hợp tần tiện các khoản chi khác (ngoài chi lương), sau khi bố trí đủ 18 khoản chi trong dự toán theo quy định tại Điều này bảo đảm đúng đối tượng và chế độ theo quy định; chủ đầu tư và ban quản lý dự án được thu chi nhập tăng thêm cho các người hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo hệ số điều chỉnh như sau:

a) Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B và nhóm C không quá một,một lần quỹ lương tính theo mức lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức;

b) Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quan trọng nhà nước và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có quản lý dự án nhóm A không quá một,bảy lần quỹ lương tính theo mức lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

1.3. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng Quy chế thu chi nhập tăng thêm theo hướng gắn với khối lượng, nhiệm vụ công việc được giao, mức độ hoàn thành công việc, bảo đảm thu hút được lao động có trình độ cao và tương quan hợp lý với lương thuởng của cán bộ, công chức trong cùng đơn vị; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên quyết định hoặc có văn bản hài lòng trước khi ban hành Quy chế.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể ;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu : VP, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Phạm Sỹ Danh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download