hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Áp dụng đối với người Việt Nam

Các bạn có thể xem mẫu đơn yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau:

PHỤ LỤC 1
Mẫu đơn yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT
ngày 14 tháng 11 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Mẫu 01
Áp dụng đối với người Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......1......., ngày…... tháng …. 5 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: ...............................2.........................................

Họ và tên:

Ngày, tháng, 5 sinh:

Chỗ ở hiện nay:3

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp: …………. Nơi cấp: …………….

Điện thoại: ................................................. Email (nếu có):

Văn bằng chuyên môn: 4

Tôi xin gởi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao có chứng nhận văn bằng chuyên môn

2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành

3. Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp)

4. Sơ yếu lý lịch

5. Hai ảnh 04cm x 06cm

Kính yêu cầu Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

1Địa danh.

2Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

3Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc nhất thời trú.

4Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc các văn bằng chuyên môn khác.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download