hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục Đại học

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về doanh nghiệp hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục Đại học. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------

Số: 07/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

                          Hà Nội, ngày 01 tháng 03 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định về doanh nghiệp hoạt động, sử dụng
thư điện tử và trang thông tin điện tử
của các cơ sở giáo dục Đại học
--------------------------

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 5 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 5 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 5 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3 tháng 12 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định doanh nghiệp hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục Đại học như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về doanh nghiệp hoạt động và sử dụng thư điện tử (e-mail) và trang thông tin điện tử (website) của các cơ sở giáo dục Đại học.

2. Văn bản này áp dụng đối với các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan, cơ sở giáo dục Đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm Đại học, hHc viện, các trường Đại học, Cao đẳng và các viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Điều hai. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trang thông tin điện tử (website) là nơi cung cấp, đàm đạo thông tin công khai trên mạng Internet. Website có thể bao gồm đa dạng trang thông tin (trang web), trong đó có trang đầu hay trang nhất (Home page) là trang hiển thị ra đầu tiên khi mở website. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng công nghệ đa phương tiện: văn bản, âm thanh, tiếng nói, đồ họa, biểu đồ, hình ảnh, video và truyền hình trực tiếp. Có thể truy vấn cập tới thông tin của các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối.

2. Cổng thông tin điện tử (portal) là website tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo 1 phương thức hợp nhất, thông qua 1 điểm truy vấn cập duy nhất đối với người sử dụng.

Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục Đại học sau đây được gọi chung là Website.

3. Họp qua web (web conference) là hình thức doanh nghiệp phòng họp ảo, lớp học ảo qua web, trong đó các bên tham gia có thể đàm đạo thông tin qua hình ảnh video, tiếng nói, bài trình chiếu, san sẻ hình ảnh màn hình, san sẻ tệp dữ liệu, gõ văn bản đàm đạo ngay thức thì (chat), bỏ phiếu thăm dò cùng 1 số tiện ích khác.

4. Thuyết trình qua web (Webinar) là hình thức phát quảng bá thông tin 1 chiều đến đa dạng người tham gia qua việc truy vấn cập 1 trang web nhất định; thông tin bao gồm các sự kiện như bài giảng, bài báo cáo, bài thuyết trình và có thể kèm hình và tiếng của 1 báo cáo viên.

5. Thư điện tử (e-mail) là công cụ liên lạc, đàm đạo thông tin thông qua các hòm thư điện tử trên Internet của các doanh nghiệp và cá nhân. Mỗi hòm thư có tên gồm tên-riêng@tên-miền.

6. Tên-miền (Domain name) của cơ sở giáo dục đại học là tên đăng ký sở hữu của cơ sở đó trên mạng Internet. Các cơ sở giáo dục Đại học tại Việt Nam phải có tên miền chung cấp 2 là edu.vn. Tên miền của cơ sở giáo dục đại học (sau đây được gọi tắt là tên-miền-riêng), có mẫu như sau:

Mã-tên-cơ-sở-giáo dục-đại-học.edu.vn

Các Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có thể dùng tên miền Mã-tên-cơ-sở-giáo dục-đại-học.ac.vn

Trong đó Mã-tên-cơ-sở-giáo dục-đại-học là cụm ký tự viết tắt bằng tiếng Việt hay tiếng Anh của cơ sở giáo dục Đại học.

7. Dịch vụ công online là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công online được đánh giá theo các mức độ:

a) Dịch vụ công online mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp hầu hết các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

b) Dịch vụ công online mức độ 2: là dịch vụ công online mức độ một và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gởi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công online mức độ 3: là dịch vụ công online mức độ hai và cho phép người sử dụng điền và gởi online các mẫu văn bản tới cơ quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Các giao thiệp trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công online mức độ 4: là dịch vụ công online mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện online. Việc trả kết quả có thể được thực hiện online, gởi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới người sử dụng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download