hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3330/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3330/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan

Công văn 3330/TCHQ-GSQL 5 2013 đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 3330/TCHQ-GSQL
V/v đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1931/HQHCM-GSQL ngày 04/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu. Căn cứ Điều 47 Luật Hải quan 2005, Điều 23 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với yêu cầu của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Transimex - Sài Gòn thực hiện dịch vụ đóng gói mặt hàng nước đái khát từ Anh quốc vào thùng carton, dán nhãn phụ vào sản phẩm tại kho ngoại quan để tái xuất sang Australia.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan giám sát chặt chẽ bảo đảm thực hiện đúng quy định; không được du nhập các sản phẩm này vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download