hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 616/2013/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 616/2013/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định 616/2013/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

Số: 616/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2057/BGDĐT-GDCN ngày 29 tháng 3 5 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ sung ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Ủy viên Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020 và ông Nguyễn Khắc Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các thành viên BCĐQG thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Thiện Nhân
 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download