hoặc
Tài liệu học tập Công văn 812/BHXH-CSYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 812/BHXH-CSYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện

Công văn 812/BHXH-CSYT về thanh toán chi phí giải phẫu Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 812/BHXH-CSYT
V/v: Thanh toán chi phí giải phẫu Phaco
tại các cơ sở khám, chữa bệnh
tuyến huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 5 2013   

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được báo cáo của 1 số Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thanh toán chi phí giải phẫu đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) ngoài công lập và các cơ sở KCB tuyến huyện. Qua kiểm tra hồ sơ, 1 số cơ sở KCB chưa bảo đảm điều kiện để thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) giải phẫu Phaco theo đúng quy định như: ký hợp đồng hợp tác liên doanh, liên kết chưa đúng quy định; Bác sĩ thực hiện giải phẫu Phaco chưa có chứng chỉ đào tạo về giải phẫu Phaco; thực hiện giải phẫu Phaco ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ không phải cấp cứu…..

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 1 số nội dung sau:

1. Kiểm tra, rà soát các điều kiện để thanh toán chi phí giải phẫu Phaco theo chế độ BHYT tại các cơ sở KCB ngoài công lập và các cơ sở KCB tuyến huyện: về máy móc trang thiết bị; phê phê duyệt danh mục và giá; điều kiện hành nghề của Bác sĩ thực hiện phẫu thuật; hợp đồng hợp tác liên doanh; chương trình do cấp có thẩm quyền phê duyệt…..

2. Thống kê, tổng hợp toàn bộ số lượng bệnh nhân, tổng chi phí của các trường hợp giải phẫu Phaco tại các cơ sở KCB ngoài công lập và cơ sở KCB tuyến huyện đã thanh toán theo chế độ BHYT trong 5 2012 (theo mẫu gởi kèm).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả rà soát và thống kê, tổng hợp về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 25/3/2013./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (2b).

 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

(Đã ký)

Phạm Lương Sơn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ: ………………………………

TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẪU THUẬT PHACO THANH TOÁN THEO CHẾ ĐỘ BHYT NĂM 2012 TẠI CƠ SỞ KCB CÔNG LẬP TUYẾN HUYỆN VÀ CÁC CƠ SỞ KCB NGOÀI CÔNG LẬP

(Kèm theo Công văn số 812/BHXH-CSYT ngày 04 tháng 3 5 2013 của BHXH Việt Nam)

TT

Tên cơ sở KCB

Số lượt BN BHYT giải phẫu Phaco

Số lượng Thủy tinh thể nhân tạo BHXH thanh toán

Chi phí của các BN BHYT giải phẫu Phaco

Chi phí Thủy tinh thể nhân tạo

Chi khác (xét nghiệm, thuốc, tiền giường….)

Tổng chi phí

Chi phí BHXH thanh toán

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6)

(8)

I

Cơ sở KCB ngoài công lập

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (I)

 

 

 

 

 

 

II

Cơ sở KCB công lập tuyến huyện

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (II)

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II)

 

 

 

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download