hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3770/VPCP-KTTH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3770/VPCP-KTTH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Công văn 3770/VPCP-KTTH về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số: 3770/VPCP-KTTH
V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Xét yêu cầu của Bộ Công Thương tại công văn số 3845/BCT-XNK ngày 04 tháng năm 5 2013 về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm túc việc hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê phê chuẩn Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo để có cơ sở tiếp tục xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm hai Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 18 tháng 4 5 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download