hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học số 07/2015/TT-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học số 07/2015/TT-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Quy định về kiến thức tối thiểu sau khi tốt nghiệp đại học

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, giám định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 07/2015/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 5 2015

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI MỖI TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Căn cứ ngày 18 tháng sáu 5 2012;

 

Căn cứ ngày 24 tháng 10 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, giám định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, giám định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng sáu 5 2015.

Bãi bỏ Quyết định số 2677/GD-ĐT ngày 03/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo trong bậc đại học và các quy định được ban hành tại các văn bản khác liên quan tới các quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; Thủ trưởng các tổ chức có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học nhà nước, đại học vùng, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
 • Văn phòng Quốc hội; Để báo cáo
 • Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
 • Uỷ ban VHGD TNTN&NĐ của QH; Để báo cáo
 • Hội đồng QGGD&PT nhân lực; Để báo cáo
 • Ban Tuyên giáo Trung ương; Để báo cáo
 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Các Bộ có trường ĐH, CĐ; Để thực hiện
 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW Để thực hiện
 • Như Điều 3; Để thực hiện
 • Công báo;
 • Website Chính phủ, Website Bộ GD&ĐT;
 • Lưu: VT, PC, Vụ GDĐH.
BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Vũ Luận

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download