hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc điều động cán bộ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc điều động cán bộ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Mẫu quyết định về việc điều động cán bộ tới công tác, làm việc tại doanh nghiệp mới do yêu cầu công việc hoặc dựa vào đề nghị trực tiếp của nhân viên, được thủ trưởng các doanh nghiệp phê ưng chuẩn và đồng ý.

 

[TÊN ĐƠN VỊ]
Số: [SỐ QĐ]

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------

 Tp............, ngày..........tháng.......5.........

 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ] về việc (thành lập mới, tách ra, nhập vào…..) tại ..........................;

- Xét nhu cầu công tác của cán bộ;

- Theo đề nghị của ông (bà) ...................chức vụ ........................và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Nay điều động các cán bộ nhân viên [hoặc Ông (Bà)] có tên sau đây:

Ông...........................................Chức vụ........................Công tác tại..................................

Bà...........................................Chức vụ..........................Công tác tại..................................

Đến nhận công tác tại .......................................................... kể từ ngày...............................

Điều hai. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều một sẽ do ....................... mới trả theo giấy thôi trả lương của...........................cũ kể từ ngày tới nhận công tác.

Điều 3.....................................cơ quan (đơn vị) cũ và mới, các ông Trưởng phòng hành chính); Tổ chức cán bộ và các cán bộ, nhân viên có tên ở Điều một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như điều 3
  • Hồ sơ đương sự
  • Lưu văn thư
THỦ TRƯỞNG
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download