hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 282/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 282/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại xã Tiến Dũng, huyện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Quyết định 282/QĐ-UBND 5 2013 thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại xã Tiến Dũng, huyện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 282/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 07 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẠI XÃ TIẾN DŨNG, HUYỆN BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nề về đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,  bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư.

Căn cứ Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND  ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư, giao đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của: Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tại Đơn xin giao đất ngày 05/10/2012; UBND huyện Yên Dũng tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 03/6/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 384/TTr-TNMT ngày 28/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một.

1. Thu hồi 15.474,8 m2 (Mười lăm nghìn, bốn trăm bẩy tư phẩy tám mét vuông) đất phi nông nghiệp (đất giao thông, thủy lợi) UBND xã Tiến Dũng quản lý.

2. Chuyển mục đích sử dụng đất 28.170,năm m2 (Hai tám nghìn, 1 trăm bẩy mươi phẩy 5 mét vuông) đất, trong đó:

2.một Diện tích 15.474,8 m2 đất đã thu hồi tại điểm một Điều này.

2.hai Diện tích 12.695,bảy m2 đất nông nghiệp UBND huyện Yên Dũng đã thu hồi tại Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 02/4/2013;

3. Giao cho Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang toàn bộ diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng tại điểm hai Điều này (28.170,năm m2) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Cổ Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

4. Địa điểm: thôn Buồng, Núi Ô, Trại Núi, Huyện thuộc xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 đính kềm hồ sơ).

Điều hai.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng: Hướng dẫn và thu phí, lệ phí; trả hồ sơ cho Bản Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang theo quy định.

2. UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệm: Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã Tiến Dũng chỉnh lý hồ sơ địa chính, doanh nghiệp giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp được giao đất theo quy định.

3. Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm: sử dụng đất đúng mục đích được giao, chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng và bảo vệ môi trường.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Cục Thuế Bắc Giang; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng; Chủ tịch UBND xã Tiến Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang căn cứ Quyết định thi hành./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- P.QLĐĐ - Sở TNMT (Lưu HS);
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, KTN, MT, TKCT;
+ Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download