hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả số 15/2012/TT-BVHTTDL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả số 15/2012/TT-BVHTTDL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Sở hữu Trí tuệ,Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL về hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------
Số: 15/2012/TT-BVHTTDL
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 5 2012

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

2. Trường hợp giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

1. Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là giám định) là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về các vấn đề có liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.

2. Lĩnh vực giám định về quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại điểm a khoản hai Điều 39 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 105/2006/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 119/2010/NĐ-CP) bao gồm các chuyên ngành:

a) Giám định quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ;

b) Giám định quyền liên quan đối với các đối tượng quyền liên quan quy định tại Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 4. Nguyên tắc giám định

1. Tuân thủ pháp luật.

2. Trung thực, chính xác, khách quan.

3. Chỉ kết luận về chuyên môn các vấn đề liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan trong khuôn khổ được yêu cầu.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định.

CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều năm. Giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan là cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại khoản hai Điều 44 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP và được cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi là Thẻ giám định viên).

Điều sáu. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên.

Điều bảy. Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên

1. Cá nhân yêu cầu cấp Thẻ giám định viên nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên qua đường bưu điện hoặc tại hội sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên (theo mẫu tại Phụ lục số một ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định hoặc văn bản của Hội đồng kiểm tra hài lòng được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định;

c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

d) 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ra quyết định cấp Thẻ giám định viên. Trường hợp từ khước cấp Thẻ giám định viên, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Mẫu Thẻ giám định viên quy định tại Phụ lục số hai ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hiệu lực của Thẻ giám định viên: Thẻ giám định viên có hiệu lực kể từ ngày cấp.

4. Cấp lại Thẻ giám định viên

a) Chỉ cấp lại Thẻ giám định viên trong trường hợp Thẻ giám định viên bị mất hoặc hư hỏng.

b) Giám định viên có yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên nộp văn bản nêu rõ lý do và các tài liệu quy định tại các điểm a, c và d khoản một Điều này qua đường bưu điện hoặc tại hội sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp bị mất phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc bị mất. Trường hợp bị hư hỏng phải nộp lại Thẻ giám định viên bị hư hỏng.

c) Thời hạn cấp lại là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày thu nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên.

5. Thu hồi Thẻ giám định viên

Thẻ giám định viên bị thu hồi đối với 1 trong các trường hợp sau đây:

a) Người được cấp Thẻ giám định viên không còn đáp ứng các quy định tại Điều năm Thông tư này;

b) Người được cấp Thẻ giám định viên có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giám định bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thu hồi Thẻ giám định viên theo quy định của pháp luật;

c) Có bằng cớ khẳng định Thẻ giám định viên được cấp trái với quy định của pháp luật.

6. Cục Bản quyền tác giả lập danh sách giám định viên theo Quyết định cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Bản quyền tác giả.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download