hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 30/QĐ-QLD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 30/QĐ-QLD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Về rút số đăng ký của thuốc

Quyết định 30/QĐ-QLD do Cục Quản lý dược ban hành ngày 26 tháng 02 5 2013 về rút số đăng ký của thuốc.

 BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

---------------
Số: 30/QĐ-QLD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 5 2013

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC

-------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 06 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Cục Quản lý dược Bộ Y tế và Quyết định số3106/QĐ-BYT ngày 29/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ công văn số 123/TTrB-P3 ngày 27/02/2012 của Thanh tra Bộ Y tế về việc thuốc Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, SĐK: VN-5413-08 được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu tại Cục Quản lý dược;

Xét yêu cầu của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Rút số đăng ký của thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam:

Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, SĐK: VN-5413-08.

Do Công ty TNHH Thương mại Thăng Long, địa chỉ: 127 Quốc Bảo, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đăng ký, Công ty North China Pharmaceutical Group Formulation Co., Ltd., địa chỉ: No.sáu Heping East road, Shijiazhuang, Hebei, China sản xuất.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 27/QĐ-QLD ngày 07/02/2013 của Cục Quản lý dược.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công ty kinh doanh thuốc và Giám đốc cơ sở có thuốc nêu tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông chuyên chở - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ;
- Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP.HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Các Công ty XNK Dược phẩm;
- Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Lưu: VP, QLKDD, QLCLT, PC-HN, ĐKT(12). 

 CỤC TRƯỞNG 

(đã ký)

Trương Quốc Cường

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download