hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Hóa
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I - Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu một. Ở điều kiện thích hợp clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy
A. Fe, KOH, H2O, H2.
B. H2, Ca, Fe2O3, Na2O.
C. H2, CaO, CuO, Fe2O3.
D. HCl, Na2O, CuO, Al2O3.

Câu hai. Ở điều kiện thích hợp, cacbon phản ứng được với tất cả các chất trong dãy
A. H2, Ca, CuO, Na2O.
B. H2, Ca, Fe2O3, Na2O.
C. H2, CaO, CuO, Fe2O3.
D. HCl, Na2O, CuO, Al2O3.

Câu 3. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?
A. CO2 và KOH 
B. Na2CO3 và HCl 
C. KNO3 và NaHCO3 
D. NaHCO3 và NaOH.

Câu 4. Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brom là
A. CH4, C6H6.
B. C2H4, C2H2.
C. CH4, C2H2.
D. C6H6, C2H2.

Câu năm. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là
A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n.
B. CH3COOC2H5, C2H5OH.
C. CH3COOH, C6H12O6.
D. CH3COOH, CH3COOC2H5.

Câu sáu. Dãy các chất đều phản ứng với kim loại natri là
A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n.
B. CH3COOH, C2H5OH.
C. CH3COOH, C6H12O6.
D. CH3COOH, CH3COOC2H5.

Câu bảy. Dãy các chất đều phản ứng với kim loại K là
A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n, PE.
B. CH3COOC2H5, C2H5OH, PVC.
C. CH3COOH, H2O, C2H5OH.
D. CH3COONa, CH3COOC2H5, (-C6H10O5-)n.

Câu 8. Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit là
A. tinh bột, xenlulozơ, PVC, etylaxetat, glucozơ.
B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo.
C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
D. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. (2,năm điểm): Có các khí sau đựng riêng biệt trong mỗi lọ: C2H4, Cl2, CH4. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận diện mỗi khí trong lọ. Dụng cụ, hoá chất coi như có đủ. Viết các phương trình hoá học xảy ra.

Câu 10. (3,năm điểm): Có hổ lốn A gồm rượu etylic và axit axetic. Cho 21,hai gam A phản ứng với Na dư thì thu được 4,48 lít khí ở đktc. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hổ lốn A
(C = 12, O = 16, H = một,Na =23)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download