hoặc
Tài liệu học tập Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Các bạn có thể xem thêm mẫu Giấy phép du nhập tem bưu chính ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sau:

PHỤ LỤC IX
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ)

 (Cơ quan cấp giấy phép)

--------------
Số: ……….

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

……….., ngày …..  tháng ….. 5 …..

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Nghị định …/…/NĐ-CP ngày … tháng … 5 20 … của Chính phủ;

Căn cứ ....................………………………………………………………………………

Xét hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép du nhập tem bưu chính của (tên tổ chức, cá nhân);

Theo yêu cầu của ….....................………………………………………………………

(THẨM QUYỀN BAN HÀNH)

Điều một. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân) ….........................…………………………

Tên tổ chức viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …....................……………………

Tên tổ chức viết tắt (nếu có): ………....................………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số: ………….. ngày ….. tháng ….. 5 ……….. do ……….. cấp.

Mã số xuất du nhập (nếu có): …...................…………………………………………

Địa chỉ hội sở chính: …....................………………………………………………………

Nhập khẩu vào Việt Nam các loại tem bưu chính sau đây:

STT Tên mặt hàng
Xuất xứ Số lượng
       
       

Mục đích nhập khẩu: ………………………………………………............……………………………..

Điều hai. Giấy phép này chỉ được sử dụng 1 lần, không được gia hạn và có hiệu lực kể từ ngày ký tới hết ngày …………………………………………………………

Điều 3. Giấy phép này được lập thành 03 bản gốc; 01 bản cấp cho (tên tổ chức, cá nhân); 02 bản lưu tại (cơ quan cấp phép) và sao gởi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download