hoặc
Tài liệu học tập Công văn 960/2013/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 960/2013/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa

Công văn 960/2013/TCHQ-TXNK về vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 960/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc thu đòi nợ thuế
của doanh nghiệp nội địa hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 5 20138

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 247/HQHN-TXNK ngày 30/01/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa Công ty CP Ô tô TMT. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có công văn số 877/TCHQ-TXNK ngày 7/2/2013 hướng dẫn Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện (gửi kèm theo).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác để biết và thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Hoàng Việt Cường

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download