hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT quy định về xây dựng, giám định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------------------
 

Số: 09/2012/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 5 2012

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng sáu nâm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 5 2009 của Chính phủ quy định yếu tố và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc xây dựng, giám định và han hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Chương một.
QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về công tác sẵn sàng, trình tự, thủ tục xây dựng, giám định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Tổng cục Thống kê, các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội nhà nước và Trung tâm Tin học (sau đây gọi tắt là các tổ chức thuộc Bộ):

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới công tác xây dựng, giám định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chỉ đạo công tác xây dựng, giám định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng, giám định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các Thứ trưởng thực hiện việc chỉ đạo xây dựng, giám định văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công.

Chương hai.
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


Điều 4. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Chương trình) được Vụ Pháp chế tổng hợp trên cơ sở giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu của các tổ chức thuộc Bộ.

2. Chương trình bao gồm các nội dung chính yếu sau đây:

a) Tên văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng, ban hành;

b) Cấp trình hoặc cấp ban hành văn bản;

c) Thời gian trình, ban hành văn bản;

d) Đơn vị chủ trì biên soạn văn bản;

đ) Các nội dung cần thiết khác.

3. Chương trình do Bộ trưởng ký ban hành và có thể được Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

4. Chương trình là cơ sở để phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Điều năm. Chuẩn bị Chương trình

1. Trước khi đăng ký vào Chương trình, các tổ chức phải tiến hành các hoạt động sau để làm cơ sở cho việc yêu cầu xây dựng văn bản:

a) Rà soát chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước có liên quan tới nội dung dự định biên soạn thảo để làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý và sự phù hợp với chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Rà soát các văn bản liên quan đã ban hành, các cam kết trong Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch trở thành thành viên để tránh sự chồng chéo và xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế;

c) Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, đàm luận, thống kê đánh giá tình hình thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và đánh giá tác động sơ bộ (nếu cần).

2. Các tổ chức có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ các hoạt động đã được sẵn sàng theo quy định tại Khoản một Điều này và gởi Vụ Pháp chế để phục vụ công tác thẩm tra yêu cầu xây dựng văn bản.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download