hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 2203/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 2203/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc tạm ứng kinh phí mua giống cây trồng, giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ

Quyết định số 2203/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tạm bợ ứng kinh phí mua giống cây trồng, giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------- 

Số: 2203/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm bợ ứng kinh phí mua giống cây trồng,
giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung
để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ
-----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3974/BNN-TCTL ngày 30 tháng 11 5 2010), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 16517/BTC-NSNN ngày 03 tháng 12 5 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một.

1. Bộ Tài chính tạm bợ ứng ngân sách Trung ương 61,sáu tỷ đồng (sáu mốt tỷ, sáu trăm triệu đồng) để ứng cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, mua giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản khôi phục sản xuất.

Phân bổ cụ thể cho các địa phương như sau:

Quảng Nam: hai,hai tỷ đồng.

Quảng Ngãi: 10,0 tỷ đồng.

Bình Định: 20,0 tỷ đồng.

Phú Yên: 4,0 tỷ đồng.

Khánh Hòa: 10,0 tỷ đồng.

Ninh Thuận: 10,0 tỷ đồng.

Gia Lai: 0,4 tỷ đồng.

Đắk Lắk: năm,0 tỷ đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm phân bổ và sử dụng khoản kinh phí được tạm bợ ứng đúng mục đích; song song chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác cung cấp đủ giống cho nhân dân, bảo đảm canh tác đúng thời vụ.

3. Bộ Tài chính căn cứ vào số kinh phí các địa phương thực chi so với kinh phí tạm bợ ứng, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ bổ sung hoặc thu hồi theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- VPCP;
- BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu VT, KTN (5b), Thưởng.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download