hoặc
Tài liệu học tập Công văn 181/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 181/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng

Công văn 181/GSQL-GQ1 về nhập cảng xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------

Số: 181/GSQL-GQ1
V/v: nhập cảng xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Trần.
(Địa chỉ: A13B, Tổ một, KP5, Xa lộ Hà Nội, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số NT05/13 ngày 19/02/2013 của Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Trần về việc nhập cảng xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất 5 2007, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định ngày nay, việc nhập cảng xe ô tô các loại đã qua sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; khoản 3 Điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục hải quan nhập cảng xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng nêu trên để được hướng dẫn cụ thể (về kiểm tra thực tế hàng hóa nhập cảng, hồ sơ nhập cảng, tài liệu công nghệ để xác định chính xác hàng hóa nhập khẩu).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download