hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai đăng ký quyền tác giả, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai đăng ký quyền tác giả có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

1. Người nộp tờ khai đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức: ............................................................................................

Là: (1) .........................................................................................................................

Sinh ngày:…….. tháng……. năm

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:

Quốc tịch: ..................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Số điện thoại:………………………… Fax:……………….. Email:

Nộp đơn Đăng ký quyền tác giả cho: (2)

2. Tác phẩm đăng ký

Tên tác phẩm: ............................................................................................................

Loại hình: (3) ............................................................................................................

Công bố/chưa công bố: (4)…………………. Ngày…….. tháng……. năm

Hình thức công bố: (5)

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………… Nước

Nội dung chính của tác phẩm: (6):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Tác giả (7)

Họ và tên tác giả:……………………………………………..Nữ/Nam

Bút danh: ...................................................................................................................

Sinh ngày:…….. tháng……. năm……… tại

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:

Quốc tịch: ..................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Số điện thoại:………………………… Fax:……………….. Email:

4. Chủ sở hữu quyền tác giả (8)

Họ và tên/Tên công ty ..............................................................................................

Sinh ngày:…….. tháng……. năm

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:

Quốc tịch: ..................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Số điện thoại:……………………… Fax:……………….. Email:

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: (9)

Tôi xin cam đoan các lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………, ngày…… tháng…… năm……

Người nộp tờ khai (10)

_________________

Khai thông tin trong tờ khai đăng ký quyền tác giả theo hướng dẫn đính kèm theo.

HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

(1)

Ghi rõ người nộp tờ khai là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người thừa kế, hoặc người được ủy quyền.

(2)

Ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

(3)

Ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.

(4)

Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng 5 công bố; giả dụ tác phẩm chưa công bố thì ghi "chưa công bố".

(5)

Ghi rõ hình thức phát hành bản sao tác phẩm như phát hành, ghi âm, ghi hình…v.v.

(6)

Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.

(7)

Khai đầy đủ các thông tin về tác giả, các đồng tác giả (Tên gọi chính thức, bút danh, bí danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).

(8)

Khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả (Tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).

(9)

Ghi rõ là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, công ty giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc công ty giao kết hiệp đồng sáng tạo với tác giả; hoặc hiệp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc người thừa kế.

(10)

Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download