hoặc
Tài liệu học tập Công văn 5631/BHXH-VP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 5631/BHXH-VP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Báo cáo việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần

Công văn 5631/BHXH-VP báo cáo việc doanh nghiệp làm việc vào buổi sáng trang bị 7 hàng tuần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

--------------- 

Số: 5631/BHXH-VP
V/v báo cáo việc doanh nghiệp làm việc vào buổi sáng trang bị 7 hàng tuần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 5 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 01 5 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc doanh nghiệp làm việc vào buổi sáng trang bị 7 hàng tuần để hấp thu, giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động và nhân dân, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã doanh nghiệp, duy trì việc doanh nghiệp làm việc vào buổi sáng trang bị 7 hàng tuần.

Tuy nhiên, việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chưa nghiêm túc, chỉ có 20 BHXH tỉnh, thành phố có báo cáo tình hình thực hiện làm việc vào buổi sáng trang bị 7 hàng tuần trong báo cáo định kỳ hàng tháng.

Để đánh giá tình hình thực hiện việc doanh nghiệp làm việc vào buổi sáng trang bị 7 hàng tuần của toàn Ngành, bên cạnh việc duy trì báo cáo định kỳ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc doanh nghiệp làm việc vào buổi sáng trang bị 7 hàng tuần tại đơn vị; song song báo cáo kết quả (theo biểu đính kèm) về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Văn phòng) trước ngày 15/1/2012 để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Phó TĐ Nguyễn Minh Thảo (b/c);
- Lưu: VT, TH.

 TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

 (đã ký) 

Trần Phi 

BHXH Việt Nam

BHXH tỉnh ……….

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN LÀM VIỆC SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN
từ ngày 1/3/2011 tới 31/12/2011
(Kèm theo Công văn số ngày tháng 5 2012)

I. Kết quả thật hiện 

STTĐơn vị thực hiện
Bình quân số cán bộ làm việc sáng trang bị 7 hàng tuần
Tổng số buổi làm việc sáng trang bị 7 hàng tuầnKết quả thật hiện
Ghi chú
Số đối tượng tới giao dịch


Số hồ sơ


Hỏi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT
Giao dịch hồ sơ về chế độ, chính sách BHXH, BHYT
Tổng số đối tượng
Bình quân số đối tượng tới giao dịch/ngày
Tiếp nhận
Trả kết quả Tổng số hồ sơ hấp thu và trả kết quả
Bình quân số hồ sơ hấp thu, trả kết quả/ngày
1 2 3 4 5 6 7 = năm + 6 8 = 7/4 9 10 11 = 9 + 10 12 = 11/4 13
I BHXH tỉnh, thành phố                      
  Phòng...                      
                         
II BHXH quận, huyện, thị xã                      
1 BHXH huyện A                      
2 ...                      
3 ...                      
                         

Tổng cộng
                     
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download