hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng vay vốn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng vay vốn có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu hành chinh

Hoạt động buôn bán luôn gắn ngay lập tức với hoạt động tín dụng, sau đây tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng vay vốn được lập căn cứ vào thỏa thuận giữa bên vay và bên cho vay, là giấy tờ pháp lý ràng buộc hai bên.

HỢP ĐỒNG VAY VỐN

Số: ……/HĐ/DNTHN

Căn cứ:

- Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 5 2005

- Luật Ngân Hàng nhà nước Việt nam 5 2005;

- Thoả thuận giữa 2 bên:

Hôm nay ngày___tháng____năm 20.... tại .........., chúng tôi gồm:

1. Bên A: (Bên cho vay)

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................................

Fax:............................................................................................................................................

Tài khoản số:...............................................................................................................................

Tại:.............................................................................................................................................

Đại diện:......................................................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................................

2. Bên B: (Bên vay

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................................

Fax:............................................................................................................................................

Tài khoản số:...............................................................................................................................

Tại:.............................................................................................................................................

Đại diện:......................................................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................................

Hai bên hợp nhất việc Bên A cho Bên B vay tiền từ Quỹ Tín chấp của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà nội theo các điều khoản, điều kiện dưới đây:

Điều 1: Nội dung cho vay

Tổng số tiền vay bằng số là ……..000.000 đ, bằng chữ là ………………….

Điều 2: Mục đích sử dụng tiền vay

Số tiền vay sẽ được sử dụng vào mục đích nhắc đến trong Dự án/Phương án sản xuất buôn bán đính kèm. Dự án/Phương án được xem là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

Điều 3: Thời hạn cho vay

3.một. Thời hạn cho vay là 3 (ba) tháng, từ ngày ...... tới ngày .... tháng .... 5 ....

3.hai. Ngày trả nợ cuối cùng là ..../..../........

Điều 4: Lãi suất cho vay

4.một. Lãi suất cho vay là 0,8%/tháng (không phẩy tám phần trăm 1 tháng), được tính trên tổng số tiền vay.

4.hai. Tiền lãi được tính trên tổng số tiền vay, theo lãi suất cho vay nhân với thời gian vay. Thời gian vay được kể từ ngày Bên B nhận tiền vay tới ngày trả hết nợ gốc và lãi (kể cả lãi quá hạn giả dụ có), căn cứ vào các phiếu thu của văn phòng Hội được 2 bên ký nhận theo điều 4.3 dưới đây.

4.3. Trường hợp Bên B nhận tiền vay thành đa dạng lần thì mỗi lần nhận tiền vay, 2 bên ký Phiếu thu hoặc Biên lai nhận nợ. Phiếu thu, biên lai nhận nợ là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

4.4. Lãi suất nợ quá hạn: Trường hợp tới kỳ trả nợ gốc và lãi, giả dụ Bên B không thanh toán toàn bộ nợ (gốc và lãi) mà không có thoả thuận nào khác với Bên A thì Bên B phải chịu lãi suất nợ quá hạn bằng 150% (một trăm 5 mươi phần trăm) lãi suất cho vay.

Điều 5: Quyền và nghiã vụ của Bên A

5.một. Có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Quy chế vay Tín chấp của Hội

5.hai. Yêu cầu Bên B thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết.

5.3. Ngừng cho vay, chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện Bên B cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng.

5.4. Giao cho Bên B tiền vay theo lịch trình đã thoả thuận tại Hợp đồng này

5.năm. Nhận tiền lãi vay hàng tháng, lãi suất nợ quá hạn trong trường hợp tới kỳ thanh toán mà Bên B không trả được nợ;

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.một. Yêu cầu Bên A thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết.

6.hai. Từ chối các yêu cầu của Bên A không đúng với các thỏa thuận trong Hợp đồng này.

6.3. Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thỏa thuận trong Hợp đồng vay vốn;

6.4. Thanh toán toàn bộ, đúng hạn toàn bộ nợ (gốc và lãi) cho Bên A ;

6.năm. Chịu trách nhiệm trước Hội, trước pháp luật khi không thực hiện đúng cam kết theo Hợp đồng này hoặc vi phạm Quy chế Quỹ Tín chấp.

Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn

7.một. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra 1 trong các sự kiện sau:

a) Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn

b) Một trong 2 bên không thực hiện nghĩa vụ của mình;

b) Khi 1 bên là cá nhân bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Khi 1 bên là pháp nhân hợp nhất, chia tách hoặc chuyển giao quyền sở hữu mà pháp nhân mới không có mong muốn hoặc khả năng để tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã thoả thuận.

7.hai. Khi 1 trong các sự kiện tại Điều bảy.một quy định ở trên xảy ra, bên chấm dứt trước thời hạn thông báo trước thời hạn cho bên kia 15 ngày. Hai bên sẽ lập bản Thanh lý hợp đồng trước thời hạn và hoàn trả cho nhau các gì đã nhận.

Điều 8: Sửa đổi, bổ sung, thanh lý Hợp đồng

8.một. Các điều khoản trong Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thoả thuận của các bên. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào phải được lập thành văn bản, có chữ ký của 2 bên và là 1 bộ phận không tách rời của Hợp đồng này, và hoàn toàn không ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản khác.

8.hai. Hợp đồng này được thanh lý sau khi Bên B đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp hợp đồng này sẽ được 2 bên giải quyết bằng thương lượng theo tinh thần bình đẳng và cùng có lợi. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng, 2 bên sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Hà Nội.

Điều 10: Hiệu lực và số bản của Hợp đồng

10.một. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc khi các nghĩa vụ đã được thực hiện xong.

10.hai. Hợp đồng này được lập thành 2 (02) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download