hoặc
Tài liệu học tập Công văn 198/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 198/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Thông quan hàng hóa phải kiểm dịch thực vật

Công văn 198/GSQL-GQ1 về thông quan hàng hóa phải kiểm dịch thực vật do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 198/GSQL-GQ1
V/v thông quan hàng hóa phải kiểm dịch thực vật

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1450/HQHP-GSQL ngày 06/3/2013 của tổ chức về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản hai Điều một Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì “các loại bao bì đóng gói, nguyên liệu chèn lót, giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật” là đối tượng phải kiểm dịch thực vật khi nhập cảng (không phân biệt vật thể có trong hiệp đồng hay không có trong hiệp đồng mua bán).

Việc khai báo và đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch là bổn phận của chủ vật thể theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Đề nghị tổ chức chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc hướng dẫn cho doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download