hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy

Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT về đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------
Số: 168/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 45/2012/TT-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng sáu 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 5 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Đính chính Phụ lục I (Các hạng mục đề nghị phải kiểm tra, trải nghiệm và chứng nhận đối với xe mô tô, xe gắn máy và linh kiện) ban hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quy định về kiểm tra chất lượng an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy như sau:

1. Sửa số hiệu Quy chuẩn “QCVN 42 : 2012/BGTVT” thành “QCVN 47 : 2012/BGTVT”;

2. Sửa số hiệu Quy chuẩn “QCVN 43 : 2012/BGTVT” thành “QCVN 46 : 2012/BGTVT”;

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Lê Mạnh Hùng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download