hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp TP Hà Nội

Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------

Số: 51/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu công ty của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng sáu 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 5 2008 của Chính phủ quy định về công ty các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 16/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản hai Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 5 2008 của Chính phủ quy định công ty các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao thiệp bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-TP-NV ngày 28 tháng 4 5 2009 của liên bộ: Tư pháp - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công ty của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 5 2008 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn cơ cấu công ty các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Xét yêu cầu của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1259/TTr-STP ngày 11 tháng 8 5 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1190/TTr-SNV ngày 25 tháng 8 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội như sau:

1. Vị trí, chức năng

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rộng rãi, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự, công chứng; chứng thực; hộ tịch; quốc tịch; con nuôi có yếu tố nước ngoài; lý lịch tư pháp; luật sư, tham mưu pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; bồi thường của Nhà nước; đăng ký giao thiệp bảo đảm và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện 1 số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của UBND thành phố.

Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về công ty, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; song song, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

a.1) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc khuôn khổ thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực tư pháp;

a.2) Dự thảo kế hoạch dài hạn, năm 5, hàng 5 và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp công ty thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc khuôn khổ quản lý Nhà nước của Sở;

a.3) Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và các nghề tư pháp khác ở địa phương thuộc khuôn khổ quản lý Nhà nước của Sở;

a.4) Dự thảo văn bản pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các công ty thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

b.1) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải tán các công ty thuộc Sở;

b.2) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý công tác tư pháp ở địa phương.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và công ty thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê phê chuẩn thuộc khuôn khổ, thẩm quyền quản lý Nhà nước về công tác tư pháp được giao.

d) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

d.1) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân cấp thành phố phê phê chuẩn, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo dự định chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

d.2) Phối hợp biên soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì biên soạn thảo;

d.3) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo quy định của pháp luật;

d.4) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

đ) Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

đ.1) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;

đ.2) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

đ.3) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download