hoặc
Tài liệu học tập Giấy xác nhận thời gian công tác, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy xác nhận thời gian công tác có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo  ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 …………, ngày …… tháng……..năm…….

 

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

(Phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Cơ quan: ........................................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Xác nhận Ông (Bà): .................................................................. Sinh năm: ...................................

Cư ngụ số: ......................................................................................................................................

Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ...................................................................................

Có thời gian công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ tháng ................................ 5 ........................ Đến tháng ........................ 5........................

Từ tháng ................................ 5 ........................ Đến tháng ........................ 5........................

Từ tháng ................................ 5 ........................ Đến tháng ........................ 5........................

Công tác dân sự:

Từ tháng ................................ 5 ........................ Đến tháng ........................ 5........................

Từ tháng ................................ 5 ........................ Đến tháng ........................ 5........................

Từ tháng ................................ 5 ........................ Đến tháng ........................ 5........................

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: .............................. 5 ................................ tháng

Thời gian công tác dân sự là: ................................................ 5 .......................................... tháng.

 Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):..........................................................................................

được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

 

CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download