hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu về BHXH

MẪU SỐ 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…...
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Số: …/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … 5 ….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp 1 lần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ………..

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 5 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần của của ông/bà ...................................... có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ....../....../......do..................................cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Ông/bà ........................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. 5 .............

Nơi cư trú:..................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..............................................................................................

Tổng số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp:..........tháng.

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.........tháng.

Số tháng được hưởng trợ cấp 1 lần là:..........tháng, với số tiền được nhận là.............đồng.

(Số tiền bằng chữ:.............................................................................................. đồng)

Nơi nhận trợ cấp................................................................. (hoặc số tài khoản:................tại ngân hàng:.......................................)

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……../……/......................

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download