hoặc
Tài liệu học tập Công văn 967/2012/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 967/2012/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Xử lý vướng mắc của doanh nghiệp

Công văn 967/2012/GSQL-GQ1 về xử lý vướng mắc của doanh nghiệp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------------

Số: 967/GSQL-GQ1
V/v: xử lý vướng mắc của doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 5 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2612/2012 ngày 13/12/2012 của Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái trình bày vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội do sự nhầm lẫn trong việc truyền tờ khai điện tử.

Do nội dung vướng mắc liên quan tới việc giải quyết thủ tục tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển công văn số 2612/2012 nêu trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội xem xét trả lời doanh nghiệp, trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1(3b).
 
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Minh Hải

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download