hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------- 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

Số: ......./........

- Căn cứ Luật Nhà ở 5 2005;

- Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 5 2006 của Chính phủ về quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 1 số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25 tháng 02 5 2009 của Bộ Xây dựng quy định 1 số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hiệp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở;

- Căn cứ Thông tư số ......./2009/TT-BXD ngày.......tháng     5 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại đô thị;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh số .................. cấp ngày ..........;

- Căn cứ Quyết định số1           ;

 - Căn cứ Quyết định  số2       ;

- Căn cứ khác3                       ;

Hợp đồng mua bán nhà này được lập ngày......  tháng......5...... giữa các bên:

BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán)

Công ty:4 ............................................................................      

Địa chỉ: ..............................................................................        

Điện thoại:.....................................   

Fax: ...........................................  

Tài khoản số:.....................................................................           

Ngân hàng giao dịch:...........................................................          

Mã số thuế:......................................  

Đại diện bởi Ông (bà): ........................................................       

CMND (Hộ chiếu) số: ........................................................       

____________________________________

1Ghi các Quyết định liên quan như Quyết định cho thuê đất, giao đất, văn bản phê phê duyệt dự án đầu tư nhà ở cho người thu nhập thấp.

2Ghi các văn bản liên quan tới Quy hoạch dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.

3Các căn cứ liên quan tới việc mua bán căn hộ (như văn bản đăng ký mua.....)

4Ghi tên tổ chức kinh doanh nhà.

Cấp ngày:...............................................     

Chức vụ:................................................       

BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua):

Ông (bà): ............................................................     

CMND (Hộ chiếu) số:...........................................        

Cấp ngày:..........................................................     

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................... 

Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................       

Điện thoại: ......................................................  

Tài khoản (nếu có):.............................................................................

Mã số thuế:....................................................  

Hai bên thỏa thuận giao kết hiệp đồng này với các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây:

Điều 1: Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua 01 căn hộ thuộc tòa nhà chung cư cho người có thu nhập thấp với các đặc điểm dưới đây:

1. Đặc điểm về căn hộ

Căn hộ số:................................... Tầng (tầng có căn hộ): 

Diện tích sàn căn hộ: …………………………m2

Diện tích sàn căn hộ được ghi rõ trong bản vẽ kèm theo. Diện tích này được tính theo cách5

Năm hoàn thành:

Căn hộ trên thuộc tòa nhà chung cư thu nhập thấp6 số...........đường (hoặc phố) ........... phường (xã).............quận (huyện, thị xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh)...............tỉnh (thành phố)  

Các đặc điểm khác nêu tại Phần mô tả căn hộ7 đính kèm theo hiệp đồng này,  Phần mô tả căn hộ là 1 phần không tách rời của hiệp đồng này.

2. Đặc điểm về đất xây dựng tòa nhà chung cư thu nhập thấp có căn hộ nêu tại Khoản một Điều này:

Thửa đất số:......................................... 

Tờ bản đồ số:......................................           

Diện tích đất sử dụng chung:......................m2 (nếu nhà chung cư thu nhập thấp có diện tích sử dụng chung bao gồm đất trong khuôn viên thì ghi diện tích đất của

________________________________________

5Ghi rõ cách tính diện tích căn hộ (tính theo diện tích thông thủy hay tính từ tim đường....)

6Ghi rõ địa chỉ tòa nhà chung cư.

7Theo mẫu được quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/02/2009

toàn bộ khuôn viên nhà chung cư đó, giả dụ nhà chung cư không có khuôn viên thì ghi diện tích đất xây dựng nhà chung cư đó).

Điều hai. Giá bán căn hộ và phương thức thanh toán

1 Tổng Giá bán căn hộ:  ........................................    

(Bằng chữ: ...........................................................)

Ghi rõ giá bán này đã hoặc chưa bao gồm kinh phí đóng góp cho việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thu nhập thấp.......

2. Hình thức thanh toán:

Tất cả các khoản thanh toán theo hiệp đồng này phải trả bằng tiền đồng Việt Nam. Tất cả các khoản thanh toán có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên bán theo địa chỉ sau:

Chủ tài khoản:............................................         

Ngân hàng:...............................................    

Tài khoản số: ..........................................          

3. Phương thức thanh toán:

Bên mua sẽ thanh toán cho Bên bán theo ... đợt trên tổng giá bán căn hộ được quy định như sau:

a) Thanh toán đợt 1:........................................đồng (bằng chữ:.................................); thời hạn thanh toán:   

b) Thanh toán đợt 2:.........................đồng (bằng chữ............................................); thời hạn thanh toán         

n) Thanh toán đợt cuối......................đồng (bằng chữ............................................); thời hạn thanh toán        

Điều 3. Chất lượng công trình

Bên bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình nhà chung cư thu nhập thấp trong đó có căn hộ nêu tại Điều một hiệp đồng này theo đúng yêu của việc quản lý chất lượng công trình xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 5 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán

1. Quyền của Bên bán

a) Yêu cầu Bên mua trả tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên mua nhận nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

c) Có quyền dừng hoặc yêu cầu các nhà cung cấp dừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác giả dụ Bên mua vi phạm nghiêm trọng Bản quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư thu nhập thấp đính kèm theo Hợp đồng này;

d) Các quyền khác do 2 Bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm phù hợp với pháp luật về nhà ở ....................................

2. Nghĩa vụ của Bên bán

a) Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê phê duyệt, bảo đảm khi bàn giao, Bên mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường8 ;

b) Thiết kế căn hộ và giao diện công trình tuân theo các quy định về pháp luật xây dựng (Thiết kế căn hộ và quy hoạch tổng thể sẽ không bị đổi thay trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

c) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng căn hộ để bảo đảm chất lượng xây dựng, kiến trúc công nghệ và mỹ thuật theo đúng giao diện, tiêu chuẩn công nghệ theo quy định tại Điều 3 hiệp đồng này;

d) Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên mua. Thực hiện bảo hành đối với căn hộ và nhà chung cư thu nhập thấp theo quy định nêu tại Điều 9 của hiệp đồng này;

đ) Chuyển giao căn hộ cho Bên mua đúng thời hạn kèm theo bản vẽ giao diện tầng nhà có căn hộ và giao diện công nghệ liên quan tới căn hộ;

e) Thuê tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng độc lập đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng.

g) Có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho Bên mua căn hộ và bàn giao các giấy tờ có liên quan tới căn hộ cho Bên mua sau khi bên mua đã thanh toán hết tiền mua nhà theo thỏa thuận;

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận9

Điều năm. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

1. Quyền của Bên mua:

a) Nhận căn hộ có chất lượng với các trang bị, nguyên liệu nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm hiệp đồng này và bản vẽ hồ sơ giao diện theo đúng thời hạn nêu tại Điều 8 của hiệp đồng này.

b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ theo thời hạn quy định của pháp luật hiện hành;

____________________________________
8Ghi rõ nguồn cung cấp điện, nước là do các cơ quan chức năng địa phương hay do bộ phận quản lý dự án cung cấp.

9Các thỏa thuận này phải phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở.

c) Sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên bán sau khi nhận bàn giao căn hộ.

d) Các quyền khác do 2 Bên thỏa thuận          

2. Nghĩa vụ của Bên mua

a) Không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng căn hộ (công năng căn hộ) theo quy định của pháp luật về nhà ở;

b) Thanh toán cho Bên bán tiền mua căn hộ theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều hai của hiệp đồng này;

c) Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật như nội dung nêu tại Điều sáu của hiệp đồng này;

d) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, thông tin liên lạc...

đ) Thanh toán kinh phí quản lý vận hành (trông giữ tài sản, vệ sinh môi trường, bảo vệ, an ninh...) và các chi phí khác theo đúng thỏa thuận quy định tại điểm 4 và điểm năm Điều 11 của Hợp đồng này;

e) Thực hiện đúng các quy định tại Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư thu nhập thấp đính kèm theo Hợp đồng này;

g) Tạo điều kiện thuận tiện cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư thu nhập thấp;

h) Chỉ được thực hiện các giao tiếp nhà ở thu nhập thấp theo quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị của Bộ Xây dựng;

i) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận      

Điều sáu. Thuế và các khoản phí, lệ phí phải nộp

Các bên mua bán thỏa thuận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính khi mua bán căn hộ có liên quan tới việc chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ...)10

Điều bảy. Chậm trễ trong việc thanh toán và chậm trễ trong việc giao nhà

Thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm của Bên mua giả dụ chậm trễ thanh toán và trách nhiệm của Bên bán giả dụ chậm trễ giao nhà (chấm dứt hợp đồng; phạt; tính lãi, mức lãi suất; phương thức thực hiện khi vi phạm....).

Điều 8. Giao nhận căn hộ

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho Bên mua vào thời gian (ghi rõ thời gian bàn giao căn hộ):            

___________________________________

10Theo quy định của pháp luật thì bên mua có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, giả dụ có thỏa thuận khác (mà 2 bên đã hợp nhất tại Điều hai của hiệp đồng này) thì cũng phải ghi rõ tại Điều này.

2. Căn hộ được sử dụng các trang bị, nguyên liệu nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm Hợp đồng này.

Điều 9. Bảo hành

1. Bên bán bảo hành công trình trong thời gian 60 tháng, kể từ ngày bàn giao căn hộ11

2. Việc bảo hành được thực hiện bằng phương thức thay thế hoặc tu chỉnh các hạng mục bị hư hỏng trở lại tình trạng tại thời điểm bàn giao căn hộ. Trường hợp thay thế thì phải bảo đảm các trang bị, nguyên liệu cùng loại, có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp căn hộ, phần sở hữu chung nhà ở thu nhập thấp bị hư hỏng do thiên tai, địch họa hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng, sử dụng sai hoặc tự ý tu chỉnh đổi thay.

4. Bên mua có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Bên bán khi có hư hỏng thuộc diện được bảo hành.

5. Sau thời hạn bảo hành được quy định ở trên, việc tu chỉnh các hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên mua.

Điều 10. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

1. Trong thời hạn….

2. Người nhận chuyển nhượng lại nhà ở thu nhập thấp theo quy định tại Khoản một của Điều này được hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên mua quy định trong hiệp đồng này và trong Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư thu nhập thấp đính kèm theo hiệp đồng này.

Điều 11. Cam kết đối với phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và các công trình dịch vụ của tòa nhà chung cư thu nhập thấp12

1. Bên mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích sàn căn hộ là ......m2. Bên mua được quyền sử dụng đối với các phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư thu nhập thấp13

2. Các diện tích và hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu riêng của Bên bán14:

3. Các diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác (nếu có) trong nhà chung cư thu nhập thấp (công trình dịch vụ khác...)           

____________________________________

11Ghi quy định thời gian bảo hành đối với từng loại nhà theo quy định tại Điều 74 của Luật Nhà ở.

12Các cam kết tại Điều này phải phù hợp quy định về phần sở hữu chung của pháp luật về nhà ở và nội dung của dự án nhà chung cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

13Ghi rõ các nội dung của phần sở hữu chung trong nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở (như hành lang, lối đi chung, cầu thang, nơi để xe, trang bị chống cháy...); ghi rõ các diện tích khác như phòng họp chung, công trình dịch vụ thuộc sở hữu chung của nhà chung cư... (nếu có).

14Ghi rõ phần diện tích trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của Bên bán (nếu có). Trường hợp có thỏa thuận trích kinh phí thu được từ phần kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu của Bên bán cho việc quản lý vận hành nhà chung cư thì cũng phải ghi cụ thể.

4. Mức phí đóng góp dùng cho quản lý vận hành nhà chung cư thu nhập thấp .............................................đồng/ tháng.

5. Các thỏa thuận khác (nếu có): .............. 

Điều 12. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hai bên đồng ý chấm dứt hiệp đồng bằng văn bản, (trong trường hợp này, 2 bên sẽ thỏa thuận các điều kiện và thời hạn chấm dứt).

2.  Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá.... tháng theo thỏa thuận tại Điều sáu và Điều bảy của hiệp đồng này.

3. Bên bán giao nhà chậm theo hiệp đồng quá ……tháng phải chịu phạt số tiền là……….. ;trường hợp chậm quá ………tháng bên mua có thể chấm dứt hiệp đồng.

4. Các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật.............................................

Điều 13. Thỏa thuận chung

1. Các bên sẽ trợ giúp và hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với hiệp đồng này đều phải được Bên bán và Bên mua thỏa thuận bằng văn bản

3. Thỏa thuận khác

Điều 14. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

1. Các Bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong hiệp đồng này.

2. Các Phần mô tả căn hộ và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư thu nhập thấp15 đính kèm là 1 phần không thể tách rời của hiệp đồng này. Các Bên đã đọc kỹ và hợp nhất các nội dung ghi trong Phần mô tả căn hộ và Bản nội quy này.

3. Mọi tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hiệp đồng này sẽ được bàn bạc giải quyết trên tinh thần đàm phán, hòa giải giữa 2 bên. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua đàm phán hòa giải, các bên có thể đưa tranh chấp ra Tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Ngày có hiệu lực và số bản của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày  

2. Hợp đồng này sẽ được lập thành... bản gốc, Bên bán giữ... bản, Bên mua giữ.... bản, các bản hiệp đồng này có nội dung và giá trị pháp lý ngang nhau./.

BÊN MUA

(Ký và ghi rõ họ tên)

 BÊN BÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

___________________________________

15Do Chủ đầu tư lập theo các nguyên tắc được quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 của Bộ Xây dựng và Thông tư hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download