hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT

PHỤ LỤC 9
Mẫu hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT
ngày 14 tháng 11 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

HỢP ĐỒNG
THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 5 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. 5 .......... tại .....5....., chúng tôi gồm:

BÊN A:6

Đại diện là Ông/Bà:7

Chức vụ:

Địa chỉ: ................ Điện thoại: .................

BÊN B:8

Ông/Bà:

Sinh ngày ......... tháng ......... 5 ......... tại

Văn bằng chuyên môn:9 ......................

Chỗ ở hiện nay: 10

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………… Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: …………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo các điều khoản sau đây:

Điều một. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Ông/bà............ có văn bằng chuyên môn …...... được thực hành từ ngày ........ tháng ........ 5 ......... tới ngày ......... tháng ........ 5 .........

- Địa điểm thực hành:11

- Nhiệm vụ: 12

Điều hai. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc:13

- Được thiết bị các công cụ làm việc gồm:

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên B

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành các nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng thực hành.

- Chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp, kỷ luật làm việc và các quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi hoàn thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Trả phí thực hành theo thỏa thuận: 15 ………….……………………………………..…..

2. Quyền lợi:

- Được khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

- Được cung cấp công cụ, thiết bị bảo hộ làm việc gồm:

- Được hưởng các chế độ trực, độc hại (nếu có):

- Được cấp giấy xác nhận thời gian thực hành.

- Có quyền yêu cầu, khiếu nề, đổi thay, đề nghị chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác: …………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A

1. Nghĩa vụ:

- Xác nhận quá trình thực hành theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 5 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 5 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Bản đảm việc làm và thực hiện hầu hết các điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

- Thanh toán hầu hết, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người tham gia thực hành đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người tham gia thực hành hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều động, trợ thời đình chỉ công việc …).

- Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật người tham gia thực hành theo quy định của Pháp luật.

Điều năm. Điều khoản thi hành

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng, các vấn đề phát sinh khác ngoài hợp đồng, kể cả việc kéo dài hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ được 2 bên cùng đàm đạo giải quyết (thể hiện bằng các phụ lục kèm theo hợp đồng).

- Hợp đồng này làm thành 2 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực từ ngày ......... tháng ........ 5 ......... tới ngày ….. tháng ........ 5 ........

Hợp đồng này làm tại ………………, ngày ......... tháng ........ 5 .........

Người đề nghị thực hành

(Ký ghi rõ họ và tên)

Người đứng đầu
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chữ viết tắt tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Địa danh

Địa điểm ký tính hợp đồng

Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ghi rõ họ, tên của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Họ và tên người đăng ký thực hành

9 Ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh

10 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc trợ thời trú

11 Ghi rõ tên khoa/bộ phận chuyên môn nơi thực hành

12 Ghi cụ thể nhiệm vụ chuyên môn của người đề nghị thực hành.

13 Ghi rõ số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần hoặc làm việc trong giờ hành chính

15 Ghi rõ mức phí, hình thức và thời hạn thanh toán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download