hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 147/2012/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 147/2012/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Sửa đổi "quy chế hành nghề chứng khoán" kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC

Thông tư 147/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 09 5 2012 sửa đổi "quy chế hành nghề chứng khoán" kèm theo .

BỘ TÀI CHÍNH
----------------
Số: 147/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 5 2012

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY CHẾ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN” ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

-------------------------

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng bảy 5 2012 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Bãi bỏ điểm b khoản một Điều 4.

2. Sửa đổi Điều năm như sau:

Điều năm. Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với cá nhân trong nước bao gồm:

a) Giấy yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I quy chế hành nghề chứng khoán);

b) Bản thông tin cá nhân của người yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính tới ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ, được chứng nhận chữ ký của người khai;

c) Phiếu Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn sáu (06) tháng gần nhất tính tới ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ, kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

d) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;

đ) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu xấp xỉ chứng minh cá nhân đó đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có);

e) Bản sao hợp lệ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các văn bằng được phép miễn giảm chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 4 quy chế hành nghề chứng khoán;

g) Kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán yêu cầu cấp;

h) Hai (02) ảnh 4 x sáu chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính tới ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

i) Trường hợp yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ phải bổ sung tài liệu do công ty có thẩm quyền xác nhận, chứng minh người yêu cầu cấp chứng chỉ đã có đủ 5 kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (trừ các trường hợp được miễn giảm) theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 quy chế hành nghề chứng khoán.

2. Hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với cá nhân người nước ngoài, bao gồm:

a) Các tài liệu quy định tại điểm a, c, d, đ, e, g, h và i khoản một Điều này;

b) Bản thông tin cá nhân của người yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính tới ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ, được chứng nhận chữ ký của người khai.

3. Hồ sơ yêu cầu cấp, chứng chỉ hành nghề chứng khoán được lập thành 1 (01) bản gởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không được hoàn lại, kể cả trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Trường hợp có tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài, các tài liệu này phải dịch chứng nhận sang tiếng Việt. Riêng đối với người nước ngoài, các tài liệu thuộc loại văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc xác nhận, phải được hợp pháp hóa lãnh sự trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính tới ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ.

4. Trong thời hạn 5 (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ (đối với trường hợp hồ sơ đã hợp lệ) hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ) cho người yêu cầu. Người yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải nộp lệ phí trước khi nhận chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

5. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của 1 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

6. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định tại khoản một Điều bảy quy chế hành nghề chứng khoán.

3. Bãi bỏ Mẫu Sơ yếu lý lịch của người hành nghề chứng khoán quy định tại Phụ lục số II được ban hành kèm theo quy chế hành nghề chứng khoán.

Điều hai. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 5 2012.

2. Quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc yêu cầu các công ty, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Website CP;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính;
- Website BTC;
- Lưu: VT, UBCKNN.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Xuân Hà

 

 PHỤ LỤC
MẴU KHAI BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Áp dụng cho người yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán)
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày tháng 5 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1) Họ và tên:.............................................................................................................................

2) Ngày tháng 5 sinh:............................................................................................................

3) Quốc tịch:............................................................................................................................

4) Nguyên quán:.......................................................................................................................

5) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................ ghi yếu tố số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

6) Chỗ ở hiện tại/Địa chỉ liên lạc:................................................................................................ (ghi yếu tố số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

7) Giấy CMND/Hộ chiếu số:………………………………………… ngày cấp:.................................... nơi cấp:………………………………..

8) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn: 

Thi gian

Trường /Trung tâđào to

Chuyên ngành đào to

Khen thưởng

Kỷ lut

Từ…………

đến………..

 

 

 

 

Từ…………

đến………..

 

 

 

 

9) Quá trình làm vic:

 

Thi gian

Nơi làm việc

Vị trí/Chức vụ

Khen thưởng

Kỷ lut

Từ…………

đến………..

 

 

 

 

Từ…………

đến………..

 

 

 

 


10) Quan h
ệ nhân thân:

Mi quan h

Họ và tên

Năm sinh

Chỗ ở

Nghề nghip

Đơn vị công tá(nếu có)

B

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

Anh/ch/em rut

 

 

 

 

 

V/chng

 

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

Tôi cam kết các nội dung kê khai trên là chính xác và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hợp pháp của Bản thông tin cá nhân này./.

..., ngày…… tháng........ 5 …..

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần chứng nhận chữ ký người khai của cơ quan có thẩm quyền

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download