hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,

Thông tư số 08/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn mẫu hiệp đồng 1 số công việc tham mưu xây dựng. 

BỘ XÂY DỰNG
________________

Số: 08/2011/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                   Hà Nội, ngày 28 tháng 06 5 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn mẫu hiệp đồng 1 số công việc tham mưu xây dựng
____________________

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hiệp đồng trong hoạt động xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hiệp đồng 1 số công việc tham mưu xây dựng như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn mẫu hiệp đồng 1 số công việc tham mưu xây dựng gồm: tham mưu khảo sát xây dựng công trình; tham mưu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế - công nghệ xây dựng công trình; tham mưu giao diện xây dựng công trình (sau đây gọi là tham mưu xây dựng) của các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, giả dụ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có các quy định khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Các công ty, cá nhân có liên quan tới hiệp đồng tham mưu xây dựng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.

2. Khuyến khích các công ty, cá nhân có liên quan tới hiệp đồng tham mưu xây dựng của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn Nhà nước áp dụng Thông tư này.

Điều 3. Hướng dẫn áp dụng mẫu hiệp đồng tham mưu xây dựng

1. Mẫu hiệp đồng tham mưu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

Phần I: các căn cứ ký kết hiệp đồng.

Phần II: các điều khoản và điều kiện của hiệp đồng.

2. Hướng dẫn áp dụng:

Thông tư này hướng dẫn mẫu hiệp đồng tham mưu xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; Trường hợp bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì các bên áp dụng mẫu hiệp đồng này để thực hiện.

Khi áp dụng mẫu hiệp đồng kèm theo Thông tư này, các bên căn cứ quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hiệp đồng trong hoạt động xây dựng, quy định khác của Nhà nước có liên quan và hướng dẫn dưới đây để thỏa thuận trong hợp đồng:

2.một. Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào công việc tham mưu cụ thể của từng gói thầu để áp dụng mẫu hiệp đồng, thực hiện công việc tham mưu nào thì các bên quy định nội dung công việc, khối lượng công việc, yêu cầu về chất lượng, số lượng, nghiệm thu sản phẩm tham mưu và hồ sơ thanh toán tương ứng.

2.hai. Mức tạm thời ứng, thời hạn thanh toán, số lần thanh toán, mức bảo đảm thực hiện hiệp đồng (nếu có), thời gian quyết toán hiệp đồng, thời gian hiệu lực của hiệp đồng, tỷ lệ % giá hiệp đồng (đối với giá hiệp đồng theo tỷ lệ %), thời gian chấm dứt hiệp đồng... các bên phải thỏa thuận cụ thể trong hiệp đồng.

2.3. Trong 1 hiệp đồng có thể áp dụng 1 hoặc đa dạng loại giá hiệp đồng tương ứng với nội dung công việc tham mưu như quy định tại khoản 15.một của mẫu hiệp đồng kèm theo Thông tư này. Với loại giá hiệp đồng khác nhau, các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hiệp đồng tương ứng, phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 / 8 /2011. Hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không yêu cầu thực hiện theo các hướng dẫn của Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện giả dụ có vướng mắc, các công ty, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Công báo, Website của Chính phủ, Website BXD;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các công ty thuộc BXD;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTXD (S).

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

Trần Văn Sơn

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download