hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Quy định về nội dung và mức chi tiêu của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH về việc quy định về nội dung và mức chi tiêu của quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam được ban hành ngày 3 tháng 10 5 2014.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XàHỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1261/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 5 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TIÊU CỦA
QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Căn cứ Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam;

Xét yêu cầu của Giám đốc Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam tại Công văn số 154/QBT ngày 25/4/2014 yêu cầu thay thế Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH ngày 1/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nội dung và định mức chi tiêu của Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam để hỗ trợ cho con trẻ (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Các nội dung và định mức chi không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều hai. Đối tượng là con trẻ được nhận hỗ trợ, gồm:

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc trưng khó khăn gồm: Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, con trẻ bị bỏ rơi; con trẻ khuyết tật; con trẻ là nạn nhân của chất độc hóa học; con trẻ nhiễm HIV/AIDS; con trẻ phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; con trẻ phải làm việc xa gia đình; con trẻ lang thang; con trẻ bị xâm hại tình dục; con trẻ nghiện ma túy; con trẻ vi phạm pháp luật;

- Trẻ em mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo, chi phí điều trị cao; bị tai nạn thương tích;

- Trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng bị thiên tai, dịch bệnh;

- Trẻ em thuộc gia đình nghèo vượt khó học giỏi;

- Trẻ em được tài trợ theo địa chỉ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ;

- Hỗ trợ cho các đối tượng con trẻ khác phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Quỹ.

Điều 3. Mức chi tiêu ban hành theo Quyết định này là mức chi tối đa. Mức chi cụ thể căn cứ vào khả năng kinh phí di chuyển và nguồn ngân sách nhà nước giao hàng 5, Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam lập dự toán thu chi trình Bộ phê chuẩn y.

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị:

1. Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam:

- Quyết định mức chi cụ thể của từng nội dung chi trong khuôn khổ nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm đúng đối tượng, tôn chỉ mục đích của Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam và không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Điều một của Quyết định này.

- Lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu, chi Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công khai mọi khoản thu, chi và chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước.

- Định kỳ hàng quý, 5 và đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam về việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

- Thực hiện xét chuẩn y quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH ngày một tháng sáu 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Điều sáu. Giám đốc Quỹ Bảo trợ con trẻ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

       BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như Điều 6;
  • Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN;
  • Các Thứ trưởng (để biết);
  • Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố;
  • Lưu: VT, KHTC.

Phạm Thị Hải Chuyền

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download