hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 26/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 26/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

Thông tư số 26/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, du nhập nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------

Số: 26/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất,
nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu
----------------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng một 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, đại lý, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về buôn bán xăng dầu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, du nhập nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, du nhập nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của các thương nhân sản xuất xăng dầu và đăng ký kế hoạch du nhập nguyên liệu để pha chế xăng dầu của các thương nhân buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu và các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan theo quy định tại Nghị đinh số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về buôn bán xăng dầu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Thương nhân sản xuất xăng dầu là thương nhân đáp ứng đủ điều kiện sản xuất xăng dầu theo quy định tại Điều 10 Nghị định 84/2009/NĐ-CP.

2. Thương nhân buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu là thương nhân được Bộ Công Thương cấp giấy phép buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download