hoặc
Tài liệu học tập Cam kết bảo mật thông tin, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Cam kết bảo mật thông tin có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

-  Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………………

-  Căn cứ vào Hợp đồng lao động/ HĐTV số …… ký ngày ……… giữa Công ty ………… với ông(bà) …………...

-  Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan tới hoạt động của Công ty.

Tên tôi là: ………….                               Vị trí: …………….

Phòng ban: ………                                 Thuộc Công ty …………………….

Căn cứ theo Chương VIII quy định tại Nội quy lao động: Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và Kinh doanh của Công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.

Tại Điều 35 có quy định về việc Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty, nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan không được đàm đạo hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa Thông tin bảo mật, trừ các trường hợp sau:

  1. Công ty đã chấm dứt hoạt động;
  2. Các Thông tin mật đã được Công ty rộng rãi rộng rãi trước công chúng;
  3. Cam kết bàn giao lại hầu hết các thiết bị của công ty, không mang theo mọi thứ thuộc về công ty khi rời khỏi công ty.

Tôi xin cam đoan không được phép mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc theo 1 cách thức nào đó tiết lộ Thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên trang bị ba  Đặc biệt là sẽ bàn giao hầu hết mọi thứ đã được bàn giao cũng như tài sản của công ty.

Tài liệu đính kèm (nếu có):

 

Hà Nội, ngày... tháng …..5 20….

Người cam đoan

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download