hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc tham gia bảo hiểm xã hội qua mạng số 08/2015/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc tham gia bảo hiểm xã hội qua mạng số 08/2015/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Thí điểm về giao dịch điện tử trong thủ tục bảo hiểm xã hội

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao tiếp điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều kiện để tham gia Bảo hiểm xã hội qua mạng

Phụ lục ban hành kèm Quyết định 08:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 08/2015/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 5 2015

QUYẾT ĐỊNH
THÍ ĐIỂM VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ ngày 14 tháng 11 5 2008 và ngày 13 tháng sáu 5 2014;

Căn cứ ngày 16 tháng 11 5 2013;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thí điểm về giao tiếp điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về giao tiếp điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội).

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sự nghiệp và các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động) lựa chọn phương thức giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Tổ chức I-VAN).

3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện bằng công cụ điện tử.

2. Thông điệp dữ liệu giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là thông tin được tạo thành, gởi đi, nhận và lưu trữ bằng công cụ điện tử.

3. Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử là các thông điệp dữ liệu giao tiếp điện tử về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

4. Tài khoản giao tiếp bảo hiểm xã hội điện tử là tài khoản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho người sử dụng lao động để đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Cổng giao tiếp điện tử của Tổ chức I-VAN để thực hiện giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

5. Tổ chức I-VAN là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

6. Dịch vụ giá trị gia tăng về giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (Tiếng Anh là Insurance - Value added network) sau đây gọi là dịch vụ I-VAN là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ, hồi phục thông điệp dữ liệu giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa người sử dụng lao động với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN sau khi người sử dụng lao động trả 1 khoản tiền để sử dụng dịch vụ về giao tiếp điện tử.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC I-VAN VÀ CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều bảy. Quyền của người sử dụng lao động

1. Được thực hiện giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Lựa chọn 1 trong 2 cổng giao tiếp điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản hai Điều năm của Quyết định này.

3. Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao tiếp điện tử.

4. Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN bảo đảm bí mật, tính toàn vẹn về dữ liệu các thông tin giao tiếp điện tử theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Tạo lập, gởi, nhận các hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Cổng giao tiếp điện tử của Tổ chức I-VAN.

2. Không thực hiện giao tiếp bằng hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã đăng ký bằng hình thức giao tiếp điện tử trong thời gian đang thực hiện giao tiếp điện tử, trừ trường hợp quy định tại Khoản sáu Điều này.

3. Quản lý chữ ký số và bảo đảm tính chính xác của chữ ký số trên hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử; quản lý tên và mật khẩu của tài khoản giao tiếp bảo hiểm xã hội điện tử để bảo đảm tính an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu trên hệ thống bàn thảo dữ liệu điện tử của Tổ chức I-VAN và hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download